ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นเบื้องต้น และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ผู้แต่ง

  • สายใจ คุณบัวลา

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นเบื้องต้นและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1) ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 2) ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนแบบสาธิต  3) หลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานกับ การสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ห้องห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 คน ทั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม และใช้การสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับฉลากเลือกห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนแบบสาธิต 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า IOC .60-1.00 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ.94 ค่า r .20-.93 ค่า p .32-.80 4) แบบประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่า IOC .60-1.00 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples และ t-test for independent samples

          ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นเบื้องต้นและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 1) ที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ที่ได้รับการสอนแบบสาธิตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) หลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานสูงกว่าการสอนแบบสาธิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2015