บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทคัดย่อ

บทความทั้งหมดที่นำเสนอในวารสารจันทรเกษมสารนี้ ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้นิพนธ์บทความและผู้ประเมินพิจารณาบทความ ที่ได้ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเปิดมุมมองความรู้สู่สายตาของผู้อ่าน สำหรับรายละเอียดของเนื้อหาผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสารจันทรเกษมสารเล่มนี้ และจากเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารจันทรเกษมสารจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจ เพื่อช่วยให้วารสารฉบับนี้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงกว้างต่อไป

Downloads