ผู้นำแห่งอนาคต เข้าใจวัฒนธรรมต่าง และรู้ทันโลก

ผู้แต่ง

  • ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

คำสำคัญ:

ผู้นำแห่งอนาคต วัฒนธรรมต่าง รู้ทันโลก

บทคัดย่อ

“ผู้นำ”(Leader) มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยต้องมีลักษณะเป็นผู้นำแห่งอนาคต (The Global Leader of Future) ดังที่ ดร.มาร์แชล โกลด์สมิธ (Marshall Goldsmith, 2557) ซึ่งเป็นกูรูนักคิดชั้นนำของโลก ได้กำหนดคุณลักษณะหลักของผู้นำแห่งอนาคตไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ต้องคิดถึงภาพรวมโลก (Thinking Globally) 2) ต้องเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) ต้องสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy 4) ต้องสร้างหุ้นส่วนธุรกิจ (Developing alliances and Partnerships) และ 5) ต้องแบ่งปันประสบการณ์ผู้นำ (Sharing Leadership) ผู้บริหารองค์การจึงต้องเป็นผู้นำแห่งอนาคตโดยมีคุณลักษณะหลัก 5 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ สายการบังคับบัญชาที่ยาวมาก มีความสลับซับซ้อนของงานสูงและเป็นงานบริการที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนหน่วยงานอื่นข้างเคียง ผู้บริหารจะใช้ความรู้เฉพาะด้านหรือใช้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างเดียว ไม่พอ ย่อมต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ควบคู่กันในการบริหาร คือ มีลักษณะที่ต้องคิดให้ไกล เข้าใจความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม และรู้ทันโลก จึงจะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จได้สูงสุด 

Downloads