การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

ผู้แต่ง

  • วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คุณภาพครูยุคใหม่

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มุ่งกล่าวถึงการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมที่จะเป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีองค์ประกอบของคุณภาพครูยุคใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านคุณลักษณะความเป็นครู โดยใช้กระบวนการตามหลักการ PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ การปรับปรุง โดยแนวทางในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เน้นฝึกการคิดวิเคราะห์ การบ่มเพาะความเป็นครูตั้งแต่ปีแรก สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องมีความพร้อม อาจารย์นิเทศก์มีทักษะการจัดการเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้งครูพี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดี

Downloads