การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • วิมล มิระสิงห์

คำสำคัญ:

การสร้างแบบประเมิน การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) หาคุณภาพของแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) ประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 3 ท่าน และกลุ่มอาจารย์ นักวิจัยทดลองใช้เครื่องมือ จำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 158 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและกำหนดสัดส่วนตามขนาดประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมิน การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มี 4 ด้านการประเมิน ได้แก่ ด้านงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 10 ตัวชี้วัด ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย 5 ตัวชี้วัด ด้านการสนับสนุนการวิจัยฯ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 8 ตัวชี้วัด และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการวิจัย 13 ตัวชี้วัด เป็นไปตามระบบ การสร้างแบบประเมินมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด 2) แบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น จำนวน 40 ข้อ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 36 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่า IOC เท่ากับ 0.67- 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.28-0.84 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 0.96 3) ผลการประเมินระดับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของหน่วยงาน พบว่าโดยภาพรวมทุกด้านมีการสนับสนุนในระดับปานกลาง  ( = 3.31, S.D. = 0.63)

Downloads