รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • อภิชาติ เทพชมภู
  • เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
  • ยุภาพร ยุภาศ

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาล ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้าน 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้าน การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 สอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 344 คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ และสุ่มแบบสัดส่วนประชากร สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) และสหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation) ระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้านและนำรูปแบบดังกล่าวไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยัน (Expert Verifiestion)

          ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากผู้บังคับบัญชา สถานการณ์ยั่วยุในการปฏิบัติงาน ความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และความเชื่อมั่นในตนเอง 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลของผู้ใหญ่บ้าน ได้รูปแบบในการฝึกอบรมผู้ใหญ่บ้าน 4 รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน การพัฒนาความมีเหตุผลเชิงจริยธรรม และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและรูปแบบดังกล่าวผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

Downloads