ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ

ผู้แต่ง

  • สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
  • ประสพชัย พสุนนท์

คำสำคัญ:

ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียด พฤติกรรมเผชิญความเครียด ความเครียดในงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการให้ความสำคัญปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียด 2) พยากรณ์ความเครียดด้วยปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 225 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดต่างก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดด้านความก้าวหน้าในองค์การด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน พฤติกรรมที่เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาและพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลต่อความเครียดด้านความก้าวหน้าในองค์การด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน พฤติกรรมที่เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาและพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ สามารถพยากรณ์ความเครียดในงานร่วมกันได้ร้อยละ 68.2

Downloads