การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แต่ง

  • สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล

คำสำคัญ:

การให้บริการ การแพทย์ สาธารณสุข คุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพและ 3) ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 400 คน ได้มาจากการแทนค่าสูตรของทาโร่ยามาเน่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) ศึกษาความพึงพอใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแพทย์แผนปัจจุบัน 2) ศึกษาความพึงพอใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแพทย์แผนไทย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .915 และ .874 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (= 3.70, S.D. =.632) เรียงลำดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนและด้านแผนไทยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.70, S.D. =.638) จากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการ/ขั้นตอน 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต ด้านการแพทย์แผนปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.47, S.D.=.553) จากมากไปหาน้อยด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ทางสังคม สุขภาพจิต คุณธรรม เศรษฐกิจ และการแพทย์แผนไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.45, S.D.=.603) จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านความสัมพันธ์ทางด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านคุณธรรมมีระดับคุณภาพชีวิตปานกลางเท่ากัน 3) ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพมากที่สุด

Downloads