ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • พนิดา นิลอรุณ
  • ประสพชัย พสุนนท์

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช อยู่ระหว่าง 0.76 – 0.90 กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 279 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยการปฏิบัติงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อม และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 2) มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวน 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2) ด้านลักษณะงาน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 5) ด้านนโยบายและการบริหาร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยสามารถทำนายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 50.1 ซึ่งสามารถนำผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางและสร้างนโยบายการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

Downloads