บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา

บทคัดย่อ

กองบรรณาธิการได้จัดทำวารสารเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

            กองบรรณาธิการได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าในเชิงวิทยาการและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิชาการจำนวน 1 เรื่อง และ บทความวิจัย จำนวน 14 เรื่อง ที่ผ่านการประเมินบทความจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอก ทำให้บทความทุกเรื่องทรงคุณค่า และมีประโยชน์ทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ

Downloads