ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ผู้แต่ง

  • กาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์

คำสำคัญ:

พฤติกรรมผู้นำ การบริหาร และงานวิชาการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผู้สอนของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1.486 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 305คนกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน

          ผลการวิจัยพบว่า1) จากการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3พบว่า มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

Downloads