บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทคัดย่อ

     วารสารจันทรเกษมสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความวิจัย
9 เรื่องซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ สอดรับกับบริบทและสถานการณ์ความเป็นไปของสังคมไทยใน
ปัจจุบันในหลายประเด็น อาทิ ประเด็นเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน การจัดทำ
บัญชีครัวเรือน การคุ้มครองแรงงานนักศึกษา การจัดการคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชน
ความฉลาดรู้เรื่องเพศและความต้องการในการแต่งกายข้ามเพศของเพศทางเลือก รวมไปถึงสาระ
ความรู้ในทางศึกษาศาสตร์ทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมิน
บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกทั้งสิ้นเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการของวารสาร
จันทรเกษมสาร รายละเอียดของเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จาก
วารสารจันทรเกษมสารทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
     กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารจันทรเกษมสารจะได้รับความสนใจและ
ความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจ และเป็นประโยชน์ในทางวิชาการในวงกว้างต่อไป

Downloads