บทบาทภาครัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

ผู้แต่ง

  • สุภานี นวกุล

คำสำคัญ:

บทบาทของภาครัฐไทย ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน การสร้างความเข้มแข็งด้าน โลจิสติกส์

บทคัดย่อ

     นโยบายด้านโลจิสติกส์ของไทย ก่อนปี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอยู่ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเน้นการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่
ทางถนน ทางเรือและทางอากาศ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลกำหนดให้โลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ
และปัจจุบันกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเป็นฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560) ซึ่งไทยมีความก้าวหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ด้านการวางกฎระเบียบและข้อมูล และด้านทรัพยากรมนุษย์
และผู้ประกอบการ โดยที่ภาครัฐไทยมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ไทย
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียนใน 3 บทบาท ได้แก่ การใช้อำนาจ การอำนวยการ และ
การเป็นหุ้นส่วน

Downloads