การยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในตำบลง้วิ ราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • เอมอร ไมตรีจิตร์

คำสำคัญ:

การยอมรับ การจัดทำบัญชีครัวเรือน อำเภอนครชัยศรี

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับการจัดทำบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในชุมชนตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่มและมีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้
วิธีการแบบสามเส้า ซ่งึ ผใู้ หข้ อ้ มูลคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวนทงั้ สนิ้ 17 คน
     ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้ข่าวสารการจัดทำบัญชีครัวเรือน เกิดจากครูบัญชีอาสาทำ
หน้าที่เผยแพร่วิธีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ชักชวนให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้การจดบันทึกบัญชี
และหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยให้คำแนะนำ พาศึกษาดูงาน จัดอบรมให้ความรู้ รวมถึงความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเบื้องต้นที่เคยได้รับในระดับปฐมศึกษา 2) การสนใจและหาความรู้
เพิ่มเติม โดยเห็นว่าการจัดทำบัญชีมีประโยชน์ ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถนำข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อให้รายรับรายจ่ายสมดุลกัน
3) การไตร่ตรองและประเมินผล ประชาชนในชุมชนเห็นว่าการจัดทำบัญชีทำให้บริหารรายรับ-
รายจ่ายได้ สามารถบูรณาการการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกในเรื่องต้นทุน
การประกอบอาชีพ แล้วนำผลจากการจดบันทึกนั้นมาวิเคราะห์เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
4) การทดลองทำ ประชาชนในชุมชนรู้วิธีการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้อง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เรื่องที่เป็นภาระ 5) การยอมรับและนำไปใช้ ประชาชนในชุมชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาความรู้ ความคิด ฝึกฝนตนเอง ส่งผลโดยตรงต่อตนเองและสังคม
ส่วนรวม

Downloads