การจัดการคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พฤกษ์ สุพรรณาลัย, พิทักษ์ ศิริวงศ์

คำสำคัญ:

การจัดการคนเก่ง ความหมายของคนเก่ง องค์การเอกชนข้ามชาติ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหมายคำว่าคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติในประเทศไทย 2) ศึกษารูปแบบจัดการคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติ  ในประเทศไทย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 15 คนซึ่งเป็นบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติในประเทศไทยและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

     ผลการวิจัย พบว่า ความหมายคำว่าคนเก่งในองค์การภาคธุรกิจเอกชนข้ามชาติในประเทศไทย คือ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านสติปัญญา ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและส่วนรวม ด้านทักษะ ได้แก่ การมีผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมภายนอก และด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ สามารถทำงานเป็นทีมและได้รับการยอมรับจากทีมงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย จึงจะถือว่าเป็นคนเก่งโดยสมบูรณ์ ด้านรูปแบบจัดการคนเก่งสามารถจำแนกกระบวนการเป็น 6 ลำดับดังนี้ 1) การระบุคนเก่ง คือ การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของคนเก่ง 2) การสรรหาคนเก่ง โดยใช้ช่องทางทั้งภายนอกและภายในองค์การ 3) การคัดเลือกคนเก่ง โดยการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่พบกับ  ความต้องการขององค์การ 4) การพัฒนาคนเก่ง คือ การสนับสนุนให้คนเก่งได้พัฒนาตนเองรวมถึงเจริญเติบโตในสายงาน 5) การจูงใจคนเก่ง โดยการสร้างค่านิยมความรักองค์การและการสร้างบรรยากาศการทำงานเพื่อผลักดันคนเก่งให้ทุ่มเททำงาน และ 6) การธำรงรักษาคนเก่ง คือ การสนับสนุนให้คนเก่งได้รับความสะดวก ในกรณีที่คนเก่งลาออกจะมีการช่วยเหลือข้อติดขัดและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่เพื่อดึงดูดให้คนเก่งทำงานต่อไป

Downloads