ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2

ผู้แต่ง

  • พนิตนาฏ ชำนาญเสือ

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือข่ายภาคกลาง 2 และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือข่ายภาคกลาง 2 ที่มีความแตกต่างกันของประสบการณ์การทำงานและตำแหน่ง ในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเครือข่ายภาคกลาง 2 จำนวน 169 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาล มีค่าเท่ากับ .963 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยายโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติของ Independent t-test

      ผลการวิจัยพบว่า 1) อาจารย์พยาบาลมีระดับภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปอยู่ในระดับสูง (M = 4.06, SD = 0.43). 2) ประสบการณ์ในการทำงานของอาจารย์พยาบาลที่แตกต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปแตกต่างกัน 3) ตำแหน่งในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลที่แตกต่างกันมีภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปไม่แตกต่างกัน

Downloads