ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้แต่ง

  • นิรมล ชอุ่ม

คำสำคัญ:

ทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เปรียบเทียบระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำแนกตาม เพศ ชั้นปี คณะ และผลการเรียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบทักษะการรู้สารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และ F-test

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีทักษะด้านการกำหนดความต้องการสารสนเทศ อยู่ในระดับสูง 2) เปรียบเทียบระดับทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำแนกตาม เพศ ชั้นปี คณะ และผลการเรียน พบว่า 2.1) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีระดับทักษะการรู้สารสนเทศ ด้านการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสังเคราะห์สารสนเทศ โดยรวมแตกต่างกัน 2.2) นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่างกัน มีระดับทักษะการรู้สารสนเทศโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.3) นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะที่ต่างกัน มีระดับทักษะการรู้สารสนเทศ โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.4) นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่างกันมีระดับทักษะการรู้สารสนเทศโดยรวม และด้านการใช้กลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ ด้านการกำหนดแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้านการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการสังเคราะห์สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการประเมินสารสนเทศไม่แตกต่างกัน

Downloads