สภาพปัญหาและความต้องการในการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาชายรักชาย ที่แต่งกายข้ามเพศ: กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • ฐิติมา พูลเพชร, พิทักษ์ ศิริวงศ์

คำสำคัญ:

เครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษาชายรักชาย แต่งกายข้ามเพศ

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ 2) นำเสนอแนวทางในการกำหนด การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยา การสนทนากลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปจากนักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ ในเรื่องของสภาพปัญหาและความต้องการในการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง และเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การจดบันทึก และการศึกษาเอกสาร

     ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาชายรักชายที่แต่งกายข้ามเพศ มีความอึดอัดใจในการแต่งกาย ตามระเบียบของวิทยาลัย การขาดความมั่นใจในบุคลิกของตนเอง การแต่งกายชุดนักศึกษาชาย ทำให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกก้าวร้าว เมื่อเพื่อนนักศึกษาชายพูดหยอกล้อ ส่วนความต้องการในการแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษา ชายรักชาย นักศึกษาชายรักชายต้องการแต่งกายเป็นแบบนักศึกษาหญิงทั่วไปรวมทั้งในการรับวุฒิบัตรเมื่อจบการศึกษา 2) แนวทางของวิทยาลัยได้มีการกำหนด กฎระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาของนักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงเท่านั้น แต่ถ้ามีนักศึกษาชายรักชาย ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศมาสมัครเรียน ต้องมีการแจ้งที่เป็นทางการจากผู้ปกครอง  พร้อมทั้งเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุถึงการแปลงเพศ และต้องมีการปรับกฎระเบียบต่อไป

Downloads