บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทคัดย่อ

            “... การศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ การขวนขวายเปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้าง และทางลึก รู้แล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้ได้ประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผล ให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องของเหตุและผลนั้นตลอดจนถึงผลสรุป ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแน่ชัด เพื่อให้กำหนดจดจำ ทั้งโดยหลักทฤษฎี ทั้งโดยเนื้อความที่เป็นมา แล้วนำไปสั่งสอนหรือนำไปเทียบเคียงใช้   ในการทำงาน ในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไป ...”

            พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร (27 มิถุนายน 2523)

            วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ขอน้อมใส่เกล้าอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิชาการนี้มาเป็นหลักในการทำงานและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาวารสารจันทรเกษมสารให้มีคุณภาพสืบไป