พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • พิเชฐ ทั่งโต

คำสำคัญ:

พุทธธรรม, การป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน, ในสังคมไทย

บทคัดย่อ

     การทุจริตหรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน ทั้งขยายตัวเป็นวงกว้าง การนำหลักการทางพุทธศาสนามาเป็นยุทธศาสตร์ หลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติ ย่อมจะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขหรือยุติปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในวงสังคม ประเทศชาติ ทั้งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันปัญหาดังกล่าวได้จริงในระยาว

          บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อเสนอทางออกโดยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือบูรณาการการแก้ปัญหา รวมทั้งการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

Downloads