การปรับเปลี่ยนทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ผู้แต่ง

  • ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์

คำสำคัญ:

การปรับเปลี่ยนทางดนตรี, การแสดงหนังตะลุง ในจังหวัดภาคใต้

บทคัดย่อ

            การแสดงหนังตะลุงจังหวัดภาคใต้หลาย ๆ คณะได้มีการปรับเปลี่ยนด้านขนบทางวัฒนธรรมการแสดงในช่วงขั้นตอนต่าง ๆ ของการแสดงหนังตะลุง รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง แต่ละคณะได้มีการนำดนตรีสากลเข้ามาร่วมบรรเลงกับวงดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา มีกลวิธีการปรับเปลี่ยนการผสมผสานระหว่างวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบาและดนตรีสากล รวมถึงบทเพลงประกอบการแสดงหนังตะลุงจากอดีตมีเพียงเครื่องดนตรีปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบาบรรเลงการแสดงหนังตะลุงเพียงอย่างเดียว

            การแสดงหนังตะลุงปัจจุบันแต่ละคณะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแตกต่างกันออกไป ทางด้านดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนนั้น อาจเกิดจาก ภายนอกชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมเมืองไปสู่ชนบทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงมีการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการแสดงแตกต่างออกไปจากเดิม นอกจากนั้นสื่อพื้นบ้าน วัฒนธรรมใหม่ เศรษฐกิจ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ที่เข้ามามีส่วนสำคัญทำให้แต่ละคณะหากลวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงแตกต่างกันออกไป เพื่อดึงดูดความสนใจและเป็นจุดขายให้ผู้ชมและผู้ว่าจ้างสนใจยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันผู้ชมการแสดงหนังตะลุงและผู้ว่าจ้าง อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกยังคงชื่นชอบการแสดงหนังตะลุงที่ยึดตามขนบนิยมในการแสดงโดยไม่มีดนตรีสากลเข้ามาบรรเลง ปัจจุบันคณะหนังตะลุงที่ยังคงยึดขนบแบบดั้งเดิมนั้นได้ลดน้อยลงไปแตกต่างจากคณะหนังตะลุงที่มีการปรับเปลี่ยนภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ทำให้ผู้ชมผู้ว่าจ้างอีกกลุ่มหนึ่งได้ซึมซับการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบที่มีความทันสมัย มีการนำดนตรีสากลเข้ามาร่วมการบรรเลงกับวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบาประกอบการแสดงหนังตะลุง

Downloads