การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม: ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ผู้แต่ง

  • ศุทธนุช ผาสุข
  • อำนวย เดชชัยศรี
  • ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

คำสำคัญ:

สื่อวีดิทัศน์, ค่าความเชื่อมั่น, ความเที่ยง

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) หาผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ (S2) ค่าประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ โดยใช้สูตร E1/E2 การหาประสิทธิภาพความก้าวหน้าของสื่อวีดิทัศน์ โดยใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนและหลังเรียน แล้วนำคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test นอกจากนี้มีการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของข้อสอบโดยใช้สูตร KR-20

          ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ก่อนเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์และหลังเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) จากการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมาปรากฏว่า ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ มีค่าประสิทธิภาพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกหน่วยก่อนเรียนเท่ากับ 83.47 และหลังเรียนเท่ากับ 85.22 มีคุณภาพดีสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 38.48 ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพก่อนเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 22.24 ซึ่งมีนัยสำคัญที่ .01

Downloads