ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • สงวน อินทร์รักษ์

คำสำคัญ:

ทักษะการคิด, ประสิทธิภาพ, ผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

ทักษะการคิดได้ชื่อว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
ความสำเร็จในการบริหารโรงเรียน ทักษะการคิดเป็นต้นทางของทักษะด้านคน ที่ต้องใช้ทั้งด้าน
ความรู้ เทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะการคิดเป็น
ที่มาของการกระทำทุกอย่างในทุกขั้นตอนของการบริหาร และการทำงาน ผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพจะคิดแบบองค์รวมอย่างสร้างสรรค์ได้นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายปลายทางได้อย่าง
สำเร็จ และคนรอบข้างมีความสุขวิธีการการคิดแบบนักบริหารต้องคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง
มุ่งความสำเร็จ

การคิดอย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารคือการเป็นนักคิดที่ดี ผู้บริหารต้องฝึกให้มี
ลักษณะของนักคิด มีวิธีคิดเชิงบวก คิดแบบทวิลักษณ์ คิดอย่างมีวิสัยทัศน์ และคิดเชิงกลยุทธ์
รวมทั้งการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของผลงาน และการจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาคล้อยตามก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง หากผู้บริหารสามารถพัฒนาทักษะการคิดได้ครบ
ก็จะทำให้การบริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จและยากที่จะเกิดผิดพลาดในการตัดสินใจ
และการวินิจฉัยสั่งการในสิ่งต่าง ๆ

Downloads