บรรณาธิการแถลง

ผู้แต่ง

  • ทัศนีย์ เจนวิถีสุข

บทคัดย่อ

     วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มิถุนายน 2560 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ 1 เรื่อง และบทความวิจัย 9 เรื่อง มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมวิถีการดำเนินไปของชีวิต สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุด คือ วิถีแห่งความสนใจของบุคคล ดนตรีที่มีความเป็นมายาวนานแต่ครั้งประวัติศาสตร์ และการเดินทางของการเผยแผ่พระศาสนา วิถีการเรียนรู้ การบริหาร การออกแบบที่อิงผสานกับภูมิปัญญาความรู้อันเป็นรากฐานสำคัญของท้องถิ่นและสังคม มาจนถึงการผสานความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเศรษฐกิจที่ขยายกว้างไกลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

     บทความทุกเรื่องนอกจาก มีความน่าสนใจในเนื้อหาให้ได้เรียนรู้และต่อยอดต่อไปแล้ว ยังได้ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกเช่นเดิม ซึ่งรายละเอียด ของเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ ผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นได้จากวารสารจันทรเกษมสารทั้งในส่วนที่เป็นฉบับรูปเล่มนี้ และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการก็ยังมิได้หยุดยั้งการปรับปรุงพัฒนาวารสารจันทรเกษมสารให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ โดยกองบรรณาธิการได้คำนึงถึงความสวยงาม ความสะดวกทั้งผู้เขียนและผู้อ่าน ดังนั้น ในฉบับต่อไป กองบรรณาธิการจะได้ปรับรูปแบบการจัดพิมพ์เป็นคอลัมน์เดียว ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารจันทรเกษมสารจะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านผู้รู้ ผู้สนใจสืบไปอย่างต่อเนื่อง

Downloads