การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ

ผู้แต่ง

  • พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน (อุดมผล)

คำสำคัญ:

การเผยแผ่พุทธศาสนา, พระพุทธศาสนา, เถรวาทพระธรรมทูต, พระสงฆ์สายวัดป่า

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สืบค้นประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ 2) ศึกษาบทบาทและปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ และ 3) เสนอแนะวิธีการและแนวทางการแก้ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทของพระสงฆ์ไทยในประเทศอังกฤษ การวิจัยนี้เป็นแบบเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกพระธรรมทูตไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาจำนวนหนึ่ง

          ผลการวิจัยพบว่า 1) พระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 หนังสือ “ประทีปแห่งทวีปอาเซีย” ซึ่งตีพิมพ์ในอังกฤษทำให้ผู้คนเริ่มสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น ต่อมาเมื่อมีการค้นพบโบราณสถานและวัตถุที่ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต ทำให้เกิดการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังในวงการด้านศาสนาและปรัชญาของเหล่านักปราชญ์ชาวตะวันตก และมีชาวอังกฤษเดินทางมาอุปสมบทที่ประเทศศรีลังกาและประเทศพม่า นอกจากนี้สมาคมบาลีปกรณ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2424 ยังมีส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทและบาลีศึกษา เพราะว่าภาษาบาลีเป็นภาษาในคัมภีร์ของนิกายเถรวาท สมาคมยังได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก พจนานุกรมภาษาบาลี อรรถกถา คัมภีร์ต่าง ๆ และวารสารออกมาเผยแพร่จึงทำให้ผู้คนสนใจศึกษาเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดสมาคมชาวพุทธต่าง ๆ เช่น พุทธสมาคมแห่งกรุงลอนดอนและพุทธวิหาร เป็นต้น 2) รัฐบาลไทยได้สร้างวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ.2509 ให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เมื่อจำนวนพุทธศาสนิกชนสนใจด้านการปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่ามากขึ้น จึงได้สร้างวัดป่าจิตตวิเวกเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาเพื่อแก้ปัญหาด้านสถานที่คับแคบจึงได้มีการสร้างวัดอมราวดีและวัดสาขา อื่น ๆ ขึ้น 3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษอาจทำได้หลายอย่าง เช่น 3.1) ควรทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงบางแห่งในประเทศอังกฤษเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตและเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 3.2) ควรจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ชาวอังกฤษและพระสงฆ์ไทยได้ศึกษาศาสนาพุทธอย่างลึกซึ้ง 3.3) ควรจัดสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามปฏิญญาลอนดอน และ 3.4) ควรมีการร่วมมือกับองค์กรพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับคนในประเทศอังกฤษมากขึ้น เป็นต้น

Downloads