การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง

  • วสุกฤต สุวรรณเทน
  • วัลนิกา ฉลากบาง

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์องค์ประกอบ, คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย, การจัดการศึกษาปฐมวัย

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ คือ ระยะแรกเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษาโรงเรียนดีเด่นด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระยะที่สองเป็นการตรวจสอบสมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 686 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.65 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

            ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย คุณภาพของผู้เรียน ประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองและชุมชน และความพึงพอใจในการทำงาน 2) โมเดลองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( X= 0.00 P-value = 1.00, df = 0, RMSEA = 0.00) และเมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ พบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาคือประสิทธิภาพในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ความพึงพอใจในการทำงาน และคุณภาพของผู้เรียน ตามลำดับ

Downloads