การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้แต่ง

  • รัชฎาภรณ์ ชื่นชม

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญา, การส่งเสริมทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาฯ 2) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาฯ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาฯ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาฯ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ได้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2/5 จำนวนนักเรียน 28 คน โรงเรียนเทศบาล 3 ห้าธันวาคม กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยเครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญาฯ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ การกระตุ้นการคิด การสันนิษฐานคำตอบ การพิสูจน์เหตุผล และการสรุปหลักการทางคณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.21-0.47 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์ฯมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 และมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 1.89 ถึง 3.26 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า 1)แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ฯ ทุกประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (x̄ = 3.80-4.70) 2) รูปแบบการจัดประสบการณ์ฯ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.62 /82.50 3) หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบพุทธิปัญญาฯ มีคะแนนทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบพุทธิปัญญาฯ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.00)

Downloads