การศึกษาความต้องการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชุมพร

ผู้แต่ง

  • พิชามณต์ ชาญสุไชย

คำสำคัญ:

ปาล์มน้ำมัน, ประชาคมอาเซียน, การเปิดเสรีการค้า

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ ความคิดเห็นและสิ่งที่ต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในการขยายโอกาสปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสมาชิกในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ เกษตรกรปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร จำนวน 400 คน ได้มาจากการแทนค่าสูตรของทาโร่ยามาเน่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน

          ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรปาล์มน้ำมัน ส่วนใหญ่มีความต้องการในการขยายโอกาสปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริม รองลงมา คือ ช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งออก ส่วนเกษตรกรมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และราคา ตามลำดับ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียนของเกษตรกรปาล์มน้ำมัน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจำนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีการขยายโอกาสตลาดปาล์มน้ำมันสู่ประชาคมอาเซียนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads