การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กจังหวัดชัยนาท

ผู้แต่ง

  • ประชิด ทิณบุตร

คำสำคัญ:

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจถ่านดูดกลิ่น, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก, จังหวัดชัยนาท

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบถ่านดูดกลิ่น 2) ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท และ 3) ประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อภาพรวมผลงานการพัฒนาเครื่องมือการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าถ่านดูดกลิ่น ภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาตามกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและออกแบบพัฒนาคือ เครื่องมือการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยมีการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงาน จากประชากรที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลจากการวิจัยพัฒนาทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปั้นเม็ดถ่าน CRU-CPMM-59 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัสดุผงถ่านไม้ ให้มีขนาดก้อนเล็กกลม น้ำหนักเบา ได้ก้อนเม็ดถ่านมีผิวหน้าเปิด มีคุณสมบัติตรงตามหน้าที่การใช้งานดูดกลิ่นและความชื้นได้ดี สามารถนำเม็ดถ่าน ไปออกแบบสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่นและความชื้นได้อย่างอิสระ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งาน เป็นส่วนประกอบร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ และใช้กับภาชนะบรรจุได้อย่างหลากหลาย ได้ผลงานออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 5 รูปแบบ ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในภาพรวมผลงานการออกแบบพัฒนาทุกรายการ โดยมีค่าสรุปผลรวมทุกด้านอยู่ที่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

Downloads