อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระเทียมในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

อนุสรา อินน้อย
เกวลิน คุณาศักดากุล
ชูชาติ สันธทรัพย์

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระเทียม ได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ปลูกกระเทียมของเกษตรกรในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (randomized complete block design, RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธีทดลอง ประกอบไปด้วยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน 4 กรรมวิธี คือ 62.50, 93.75, 125.00 และ 193.75 กก. N/เฮกตาร์ โดยมีกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นชุดควบคุม จากผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่แตกต่างกัน (62.50-193.75 กก. N/เฮกตาร์) ไม่ทำให้ค่าเฉลี่ยของความสูง จำนวนใบ เส้นผ่านศูนย์กลางหัว น้ำหนักแห้ง ปริมาณผลผลิต น้ำหนักต่อหัว ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในหัวกระเทียม การสูญเสียน้ำหนัก และเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของกลีบกระเทียมในช่วงเก็บรักษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 125.00 กก. N/เฮกตาร์ ทำให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (20.8 ตัน/เฮกตาร์) เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเฉลี่ย (41.25 มม.) และน้ำหนักต่อหัวเฉลี่ย (26.09 กรัม/หัว) ของกระเทียมสูงที่สุด อย่างไรก็ตามการให้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 62.50 กก. N/เฮกตาร์ เพียงพอต่อการผลิตกระเทียมสดและคุณภาพของกระเทียมเพื่อใช้เป็นหัวพันธุ์ โดยกระเทียมให้ผลผลิตเฉลี่ย 20.2 ตัน/เฮกตาร์ เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเฉลี่ย 40.45 มม. น้ำหนักต่อหัวเฉลี่ย 23.31 กรัม/หัว เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักและความเสียหายของกลีบกระเทียมเฉลี่ยในช่วงเก็บรักษาเฉลี่ยเท่ากับ 54.82% และ 4.73% ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bertoni, G., P. Morard, C. Soubieille and J.M. Llorens. 1992. Growth and nitrogen nutrition of garlic (Allium sativum L.) during bulb development. Scientia Horticulturae 50(3): 187-195.

Bloem, E., S. Haneklaus and E. Schnug. 2011. Storage life of field-grown garlic bulbs (Allium sativum L.) as influenced by nitrogen and sulfur fertilization. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59(9): 4442-4447.

Diriba-Shiferaw, G. 2016. Review of management strategies of constraints in garlic (Allium sativum L.) production. The Journal of Agriculture Sciences 11(3): 186-207.

Diriba-Shiferaw, G., K. Woldetsadik, R. Nigussie-Dechassa, G. Tabor and J.J. Sharma. 2013. Postharvest quality and shelf life of garlic bulb as influenced by storage season, soil type and different compound fertilizers. Journal of Postharvest Technology 01(01): 069-083.

Ebrahimi, M.H., S. Sharafzadeh and F. Bazrafshan. 2014. The influence of nitrogen levels on growth and bulb yield of two garlic cultivars. European Journal of Experimental Biology 4(1): 270-272.

Fageria, V.D. 2001. Nutrient interactions in crop plants. Journal of Plant Nutrition 24(8): 1269-1290.

FAO. 2015. FAO statistical pocketbook world food and agriculture 2015. (Online). Available: http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf (September 5, 2017).

Farooqui, M.A., I.S. Naruka, S.S. Rathore, P.P. Singh and R.P.S. Shaktawat. 2009. Effect of nitrogen and sulphur levels on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Asian Journal of Food and Agro-Industry (Special Issue): S18-23.

Hore, J.K., S. Ghanti and M. Chanchan. 2014. Influence of nitrogen and sulphur nutrition on growth and yield of garlic (Allium sativum L.). Journal of Crop and Weed 10(2): 14-18.

Innoi, A. and C. Santasup. 2016. Nutrient requirements and fertilizer use efficiency of garlic in Khun Yuam district, Mae Hong Son province. pp. 1869-1876. In: Proceedings of the 13th KU-KPS Conference. December 8-9, 2016. Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom.

Islam, M.R., M.K. Uddin, M.A.K. Mian, M.T. Rahman and J. Hossain. 2012. Effect of different levels of irrigation and sulphur fertilizer on the bulb yield of garlic under zero tillage mulched cultivation. Bangladesh Agronomy Journal 15(2): 75-82.

Kakar, A.A., M.K. Abdullahzai, M. Saleem and S.A. Qaim Shah. 2002. Effect of nitrogenous fertilizer on growth and yield of garlic. Asian Journal of Plant Sciences 1(5): 544-545.

Kalra, Y.P. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press, Boca Raton. 300 p.

Kilgori, M.J., M.D. Magaji and A.I. Yakudu. 2007. Productivity of two garlic (Allium sativum L.) cultivars as affected by different levels of nitrogenous and phosphorous fertilizers in Sokoto, Nigeria. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 2(2): 158-162.

Kunasakdakul, K., J. Kitchaicharoen, J. Kulsarin, J. Kumchai, C. Santasup, P. Sruamsiri, Y. Chanbang, S. Thumdee, S. Buranapanichpan and O. Ruangwong. 2015. Project of potential and capability in marketing competition of Thai garlic and shallot bulbs and disease-free seeds of onion under free trade area agreement. Progress report. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai. 145 p.

Lopez-Bellido F.J., R.J. Lopez-Bellido, V. Muñoz-Romero, P. Fernandez-Garcia and L. Lopez-Bellido. 2016. New phenological growth stages of garlic (Allium sativum). Annals of Applied Biology 169(3): 423-439.

Meredith, T.J. 2008. The Complete Book of Garlic: A Guide for Gardeners, Growers, and Serious Cooks. Timber Press, Inc., Portland. 330 p.

Neeteson, J.J. 1995. Nitrogen management for intensively grown arable crops and field vegetables. pp. 295-325. In: P.E. Bacon (ed.). Nitrogen Fertilization in the Environment. Marcel Dekker, Inc., New York.

Novozamsky, I., R. van Eck, J.C. van Schouwenburg and I. Walinga. 1974. Total nitrogen determination in plant material by means of the indophenol blue method. Netherlands Journal of Agricultural Science 22: 3-5.

Office of Agricultural Economics. 2016. Agricultural statistics of Thailand 2016. (Online). Available: http://newweb.oae.go.th/assets/ portals/1/files/ebook/yearbook59.pdf (September 5, 2017).

Pandey, U.B. 2012. Garlic. pp. 299-318. In: K.V. Peter (ed.). Handbook of Herbs and Spices. Woodhead Publishing, Cambridge.

Singh, D., R.C. Nainwal, R.S. Katiyar and S.K. Tewari. 2015. Integrated nutrient management on growth and yield of garlic under sodic wasteland conditions. Indian Journal of Horticulture 72(3): 434-437.

Somsu, T., S. Wattanasit, S. Yuenyongsawad and S. Wasiksiri. 2016. Nutritional compositions and allicin content in garlic powder Si Sa Ket, Chiang Mai and Chinese Garlic cultivars. Journal of Agriculture 33(1): 131-140.

Usman, M.G., A.S. Fagam, R.U. Dayi and Z. Isah. 2016. Phenotypic response of two garlic varieties to different nitrogen fertilization grown under irrigation in Sudan Savannah Ecological Zone of Nigeria. International Journal of Agronomy 2016, Article ID 2495828, doi: 10.1155/2016/2495828.

Walinga, I., J.J. van der Lee, V.J.G. Houba, W. van Vark and I. Novozamsky. 1995. Plant Analysis Manual. Springer, Dordrecht. 275 p.

Welbaum, G.E. 2015. Vegetable Production and Practices. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire. 486 p.

Zaman, M.S., M.A. Hashem, M. Jahiruddin and M.A. Rahim. 2011. Effect of nitrogen for yield maximization of garlic in Old Brahmaputra flood plain soil. Bangladesh Journal of Agricultural Research 36(2): 357-367.