สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับ
ที่ 2 ของปีที่ 35 ในฉบับนี้มีบทความวิจัยจากนักวิจัยทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยบทความวิจัยจากสาขาวิชา พืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา สัตวศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตร ปัจจุบันวารสารเกษตรได้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ ThaiJO แล้ว (https://www.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/index) นอกจากนี้มีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปคือ การปรับการเขียนอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย ต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้ววงเล็บ in Thai ท้ายข้อความ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citayion Index) โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป

วารสารเกษตร ขอขอบพระคุณนักวิชาการและนักวิจัยทางการเกษตรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจตีพิมพ์ผลงานและสนใจติดตามผลงานวิจัยในวารสารมาโดยตลอด หากท่านมีข้อเสนอแนะที่จะทำให้วารสารเกษตรมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ท่านสามารถเสนอแนะได้ที่ E-mail: agjournal22@gmail.com พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-16

ผลของฤดูกาลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดดาวอินคา

กนกวรรณ ละออออง, สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ, สุชาดา จำรัส, จีราภรณ์ วีระดิษฐกิจ, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

205-213

การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่ Alphitobius diaperinus (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)

รัตนาภรณ์ หมายหมั้น, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ

253-261

ชีววิทยาของไร Tyrophagus pacificus Fan & Zhang (Acari: Acaridae) ที่เข้าทำลายเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง

ยุพาพร อุณหนันท์, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง

263-270

ศักยภาพทางชีวภาพและตารางชีวิตของด้วงเต่าสีส้มเมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว

ฉัตรชัย พรโสภณ, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , ปาณิสรา เทพกุศล, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

271-281

ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิโปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinata Jeekel

ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, จักรพงษ์ สุภาวรรณ์, วงค์พันธ์ พรหมวงศ์, ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว, ธีราภรณ์ คำปลิว, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์, วรุฒ ศิริวุฒิ

283-294

พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

นภัส ยิ้มกรุง, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ , ปาณิสรา เทพกุศล, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

295-302

ผลของการใช้สารเคลือบบางชนิดกับดักแด้ไหมต่อพัฒนาการและคุณภาพของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง Cordyceps militaris (L.) Link

กิตติมา จีนจรรยา, จิราพร กุลสาริน, ธัญญา ทะพิงค์แก, ไสว บูรณพานิชพันธุ์

303-310

การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักย่อยร่วมของมูลนกแอ่นกินรังกับพืชน้ำ

โชติรัตน์ ศรีเกลื่อน, ปนัดดา จะแจ้ง, ชัยสิทธิ์ ทองจู, จำเนียร ชมภู, วนิดา สืบสายพรหม

311-320

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

อารุณี ลอยมา, จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, รุจ ศิริสัญลักษณ์ , ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

333-341