พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

Main Article Content

นภัส ยิ้มกรุง
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ปาณิสรา เทพกุศล
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือศึกษาพลวัตประชากรของมอดข้าวเปลือกด้วยกับดักแสงไฟเปรียบเทียบกับการตรวจนับโดยตรง ผลของสภาพแวดล้อมต่อการเพิ่มประชากร และประสิทธิภาพของสารคลอร์ไพริฟอสในการควบคุม การทดลองดำเนินการกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลสำรวจประชากรมอดข้าวเปลือกด้วยกับดักแสงไฟและการตรวจนับโดยตรงพบว่าประชากรของมอดข้าวเปลือกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นสูงสุดในสัปดาห์ที่ 10 และ 16 หลังจากนำเมล็ดพันธุ์เข้าเก็บในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ตามลำดับ อุณหภูมิเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มจำนวนประชากรของมอดข้าวเปลือกมากที่สุด โดยอุณหภูมิที่พบจำนวนประชากรสูงสุดคือ 31 องศาเซลเซียส  สารคลอร์ไพริฟอส 40% EC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร จำนวน 5 ลิตร คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ตัน มีประสิทธิภาพในการควบคุมมอดข้าวเปลือกได้สูงถึงร้อยละ 100 เป็นระยะเวลานาน 6 สัปดาห์หลังจากคลุมเมล็ดพันธุ์ข้าวและสามารถคงประสิทธิภาพได้นานถึง 14 สัปดาห์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชูวิทย์ ศุขปราการ กุสุมา นวลจันทร์ พินิจ นิลพานิชย์ พรทิพย์ วิสารทานนท์ บุษรา จันทร์แก้วมณี ใจทิพย์ อุไรชื่น และ รังสิมา เก่งการพานิช. 2543. แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2555. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ข้าว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (16 พฤศจิกายน 2555). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป. 129 (ตอนพิเศษ 173ง). หน้า 1-34.

Arthur, F.H. and B. Subramanyam. 2012. Chemical control in stored products. pp. 95-100. In: D.W. Hagstrum, T.W. Phillips and G. Cuperus (eds.). Stored Product Protection. Kansas State University, Manhattan, KS.

Arthur, F.H., G.O. Ondier and T.J. Siebenmorgen. 2012. Impact of Rhyzopertha dominica (F.) on quality parameters of milled rice. Journal of Stored Products Research 48: 137-142.

Astuti, L.P., G. Mudjiono, S. Rasminah and B.T. Rahardjo. 2013. Influence of temperature and humidity on the population growth of Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera, Bostrichidae) on milled rice. Journal of Entomology 10(2): 86-94.

Bashir, T. 2000. Pheromone communication and host-finding behaviour of Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera, Bostrichidae), Ph.D. Thesis. University of Greenwich, London.

Beckett, S.J., P.G. Fields and B. Subramanyam. 2007. Disinfestation of stored products and associated structures using heat. pp. 182-237. In: J. Tang, E. Mitcham, S. Wang and S. Lurie (eds.). Heat Treatments for Post harvest Pest Control. Theory and Practice. CABI, Wallingford, Oxfordsshire, UK.

Ching'Oma, G.P. 2006. Spatial distribution and movement of the lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.). Ph.D. Dissertation. Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Dosland, O., B. Subramanyam, K. Sheppard and R. Mahroof. 2006. Temperature modification for insect control. pp. 89-103. In: J. W. Heaps (ed.). Insect Management for Food Storage and Processing. 2nd ed. American Association of Cereal Chemists International, St. Paul, MN.

Edde, P.A. 2012. Corrigendum to “A review of the biology and control of Rhyzopertha dominica (F.) the lesser grain borer”. Journal of Stored Products Research 48: 1-18.

Fields, P.G. 1992. The control of stored product insect and mites with extreme temperatures. Journal of Stored Products Research 28: 89-118.

Fields, P.G., J. Van Loon, M.G. Dolinski, J.L. Harris and W.E. Burkholder. 1993. The distribution of Rhyzopertha dominica (F.) in western Canada. The Canadian Entomologist 125(2): 317-328.

Hagstrum, D. and P. Flinn. 1992. Integrated pest management of stored-grain insects. pp. 535-562. In: D.B. Sauer (ed.). Storage of Cereal Grains and Their Products. Saint Paul, MN.

Haines, C.P. 1995. Grain storage in the tropics. pp. 55-100. In: D.S. Jayas, N.D. White and W.E. Muir (eds.). Stored Grain Ecosystems. Marcel Dekker, New York.

Hertlein, M.B., G.D. Thompson, B. Subramanyam and C.G. Athanassiou. 2011. Spinosad, a new natural product for stored grain protection. Journal of Stored Products Research 47(3): 131-146.

Intachat, J. and I.P. Woiwod. 1999. Trap design for monitoring moth biodiversity in tropical rainforests. Bulletin of Entomological Research 89(2): 153-163.

Jia, F., M.D. Toews, J.F. Campbell and S.B. Ramaswamy. 2008. Survival and reproduction of lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrichidae) on flora associated with native habitats in Kansas. Journal of Stored Products Research 44(4): 366-372.

Lazzari, S.M.N. and F.A. Lazzari. 2012. Insect pests in stored grain. pp. 417-448. In: A.R. Panizzi and J.R.P. Parra (ed.). Insect Bioecology and Nutrition for Integrated Pest Management. Taylor & Francis, Boca Raton, FL.

Mason, L.J. 2003. Lesser grain borer Rhyzopertha dominica (Fab.). Cooperative Extension Service, Purdue University, West Lafayette, IN.

Nadeem, S., M. Hamed and M. Shafique. 2011. Feeding preference and developmental period of some storage insect species in rice products. Pakistan Journal of Zoology 43(1): 79-83.

Park, S.H., F.H. Arthur, S.R. Bean and T.J. Schober. 2008. Impact of differing population levels of Rhyzopertha dominica (F.) on milling and physicochemical properties of sorghum kernel and flour. Journal of Stored Products Research 44(4): 322-327.

Phillips, T.W. and J.E. Throne. 2010. Biorational approaches to managing stored-product insects. Annual Review of Entomology 55: 375-397.

Phillips, T.W., P.M. Cogan and H.Y. Fadamiro. 2000. Pheromones. pp. 273-302. In: B. Subramanyam and D.W. Hagstrum (eds.). Alternatives to pesticides in stored-product IPM. Kluwer Academic Publishers, Boston, Massachusetts.

Potter, C. 1935. The biology and distribution of Rhizopertha dominica (Fab.). Ecological Entomology 83(4): 449-482.

Toews, M.D. and C. Nansen. 2012. Trapping and Interpreting Captures of Stored Grain Insects. pp. 243-261. In: D. W. Hagstrum, T. W. Phillips and G. Cuperus (eds.). Stored Product Protection. Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Vardeman, E.A., F.H. Arthur, J.R. Nechols and J.F. Campbell. 2007. Efficacy of surface applications with diatomaceous earth to control Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera, Bostrichidae) in stored wheat. Journal of Stored Products Research 43: 335-341.

Vojoudi, S., M. Saber, V. Mahdavi, H. Golshan and Z. Abedi. 2012. Efficacy of some insecticides against red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) adults exposed on glass, ceramic tile, plastic and paper disc surfaces. Journal of Life Sciences 6: 405-410.

White, E.G. 1989. Light trapping frequency and data analysis - a reply. New Zealand Entomology 12: 91-94.