ผลการเสริมไขสบู่ถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้ของโภชนะสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Main Article Content

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
วัชรา ปิ่นทอง
จินดา กลิ่นอุบล
ธนภัทร สิทธิสุพร
ณัฐพล เอี่ยมมงคล
กนกกร ภาระเวช
พิชญา ฉ่ำชื่น
พรพิมล คงทัพ
ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
วรางคณา กิจพิพิธ

บทคัดย่อ

ไขสบู่ถั่วเหลืองเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการทำน้ำมันถั่วเหลืองให้บริสุทธิ์ที่อุดมไปด้วยกรดไขมัน กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน และสารสีเหลือง การทดลองครั้งนี้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308® จำนวน 200 ตัว ถูกสุ่มเข้าสู่แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 2 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 5 ซ้ำ (n=20) อาหารทดลองประกอบด้วยอาหารที่มีข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเป็นพื้นฐาน (กลุ่มควบคุมที่ไม่มีการใช้ไขสบู่ถั่วเหลือง) และ อาหารพื้นฐานที่ใช้ไขสบู่ถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันปาล์ม (5:95) ผลการทดลองครั้งนี้ พบว่า การใช้ไขสบู่ถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันปาล์ม (5:95) ในอาหารสามารถเพิ่มการย่อยได้ปรากฏของไขมันรวมและพลังงานรวมสูงกว่าจากกลุ่มควบคุม (P<0.05) อีกทั้งการใช้ไขสบู่ถั่วเหลืองทดแทนน้ำมันปาล์ม (5:95) ในอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ดัชนีประสิทธิภาพการผลิต มูลค่าการขายต่อตัว กำไรสุทธิต่อตัว และ อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วน และ คุณภาพเนื้อ (P>0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ao, X., J.S. Yoo, T.X. Zhou, J.P. Wang, Q.W. Meng, L. Yan, J.H. Cho and I.H. Kim. 2011. Effects of fermented garlic powder supplementation on growth performance, blood profiles, and breast meat quality in broilers. Livestock Science 141(1): 85-89.

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD.

Borsatti, L., S. L. Vieira, C. Stefanello, L. Kindlein, E. O. Oviedo-Rondon and C. R. Angel. 2018. Apparent metabolizable energy of by-products from the soybean oil industry for broilers: acidulated soapstock, glycerin, lecithin, and their mixture. Poultry Science 97(1): 124-130.

dos Santos, R.R., L.N.M. Muruci, L.O. Santos, R. Antoniassi, J.P.L. da Silva and M.C.T. Damaso. 2014. Characterization of different oil soapstock and their application. Journal of Food and Nutrition Research 2(9): 561-566.

Fenton T.W. and M. Fenton. 1979. An improved method for chromic oxide determination in feed and feces. Canadian Journal of Animal Science 59: 631-634.

Hatachote, S. and P. Muapanya. 2017. The survey of agro-industrial by-product and agricultural waste for its prospective use as raw material in aquatic animal feed in Sakon-Nakhon, Nakhonphanom and Mukdahan province. Khon Kaen Agriculture Journal 45(Suppl.1): 943-948. (in Thai)

Hossain, M.E., G.W. Kim, S.K. Lee and C.J. Yang. 2012. Growth performance, meat yield, oxidative stability, and fatty acid composition of meat from broilers fed diets supplemented with a medicinal plant and probiotics. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25(8): 1159-1168.

Irandoust, H., A.H. Samie, H.R. Rahmani, M.A. Edriss and G.G. Mateos. 2012. Influence of source of fat and supplementation of the diet with vitamin E and C on performance and egg quality of laying hens from forty four to fifty six weeks of age. Animal Feed Science and Technology 177(1): 75-85.

Khaksefidi, A. and Sh. Rahimi. 2005. Effect of probiotic inclusion in the diet of broiler chickens on performance, feed efficiency and carcass quality. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 18(8): 1153-1156.

King, J.W., S.L. Taylor, J.M. Snyder and R.L. Holliday. 1998. Total fatty acid analysis of vegetable oil soapstocks by supercritical fluid extraction/reaction. Journal of the American Oil Chemists' Society 75(10): 1291-1295.

Kluth, H. and M. Rodehutscord. 2006. Comparison of amino acid digestibility in broiler chicken, terkey, and Pekin ducks. Poultry Science 85(1): 1953-1960.

Liu, X., H. Yan, L. Lv, Q. Xu, C. Yin, K. Zhang, P. Wang and J. Hu. 2012. Growth performance and meat quality of broiler chickens supplemented with Bacillus licheniformis in drinking water. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 25(5): 682-689.

Machado, L.P., S.L. Vieira and V.R. Quadros. 2003. Source, level and age differences in fat utilization by broilers. Poultry Science 82: 39.

Myers, W.D., P.A. Ludden, V. Nayigihugu and B.W. Hess. 2004. Technical note: A procedure for the preparation and quantitative analysis of samples for titanium dioxide. Journal of Animal Science 82(1): 179-183.

Mwale, M., J.F. Mupangwa and C. Mapiye, 2008. Growth performance of guinea fowl keets fed graded levels of baobab seed cake diets. International Journal of Poultry Science 7(5): 429-432.

Nopparatmaitree, M., W. Kitpipit, C. Phuengpathomphorn, S. Mongphuank, E. Kamonlapworaku, N. Banglarp and S. Khianngam. 2015. Effects of synbiotics supplementation on broiler productive performance and economic return. Journal of Agriculture 31(3): 349-366. (in Thai)

NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th ed. National Academy Press, Washington, DC.

Pardio, V.T., L.A. Landin, K.N. Waliszewski, F. Perez-Gil, L. Diaz and B. Hernandez. 2005. The effect of soybean soapstock on the quality parameters and fatty acid composition of the hen egg yolk. Poultry Science 84(1): 148-157.

Pekel, A.Y., G. Demirel, M. Midilli, T. Öğretmen, N. Kocabağlı and M. Alp. 2013. Comparison of broiler live performance, carcass characteristics, and fatty acid composition of thigh meat when fed diets supplemented with neutralized sunflower soapstock or soybean oil. Journal of Applied Poultry Research 22(1): 118-131.

Peña J.E.M., S.L. Vieira, L. Borsatti, C. Pontin and H.V. Rios. 2014. Energy utilization of by-products from the soybean oil industry by broiler chickens: acidulated soapstock, lecithin, glycerol and their mixture.

R Core Team. 2016. R. A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. Austria.

Rostagno, H.S., L.F.T. Albino, I.J.L. Donzele, P.C. Gomes, A.S. Ferreira, R.F. Oliveira and D.C. Lopes. 2000. Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos: Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais. UFV, Viçosa.

Senkoylu, N., H. Akyurek, H.E. Samli and N. Yurdakurban. 2004. Performance and egg weight of laying hens fed on the diets with various by-product oils from the oilseed extraction refinery. Pakistan Journal of Nutrition 3(1): 38-42.

Sklan, D. 1979. Digestion and absorption of lipids in chicks fed triglycerides or free fatty acids: synthesis of monoglycerides in the intestine. Poultry Science 58(4): 885-889.

Steel, R.G.D. and J.H. Torrie. 1992. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. 2nd ed. McGrew-Hill Book Co., Inc., Singapore.

Suriyaphan, O. and T. Bondang. 2014. Color and texture changes of dried bananas packed in metallized film pouches during normal storage. Agricultural Science Journal 45(Suppl. 2): 29-32. (in Thai)

Vieira, S.L., E.S. Viola, J. Berres, J.L.B. Coneglian, D.M. Freitas and T.C.K. Bortolini. 2006. Water intake and digestive metabolism of broilers fed all-vegetable diets containing acidulated soybean soapstock. Brazilian Journal of Poultry Science 8(3): 159-165.

Yang, C.S., J.M. Landau, M.T. Huang and H.L. Newmark. 2001. Inhibition of carcinogenesis by dietary polyphenolic compounds. Annual Review of Nutrition 21: 381-406.

Zampiga, M., A. Meluzzi and F. Sirri. 2016. Effect of dietary supplementation of lysophospholipids on productive performance, nutrient digestibility and carcass quality traits of broiler chickens, Italian Journal of Animal Science 15(3): 521-528.

Zhai, W., S.L. Neuman, M.A. Latour and P.Y. Hester. 2008. The effect of male and female supplementation of L-carnitine on reproductive traits of White Leghorns. Poultry Science 87(6):1171-1181.

Zhang, B., L. Haitao, D. Zhao, Y. Guo and A. Barri. 2011. Effect of fat type and lysophosphatidylcholine addition to broiler diets on performance, apparent digestibility of fatty acids, and apparent metabolizable energy content. Animal Feed Science and Technology 163(2-4): 177-184.

Zhou, P.Y., H.L. Li, M.M. Hossain and I.H. Kim.2015. Effect of emulsifier (lysophospholipid) on growth performance, nutrient digestibility and blood profile in weaning pigs. Animal Feed Science and Technology 207: 190-195.

Zhou, X., Y. Wang, Q. Gu and W. Li. 2010. Effect of dietary probiotic, Bacillus coagulans, on growth performance, chemical composition, and meat quality of Guangxi Yellow chicken. Poultry Science 89(3): 588-593.