วารสารเกษตร ฉบับนี้เป็นปีที่ 36 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระที่ เข้มข้น จำนวน 12 บทความ ซึ่งเป็นบทความทางวิชาการ สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 3 เรื่อง สาขากีฎวิทยา 1 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 3 เรื่อง และสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร อย่างละ 1 เรื่อง

เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาและการจัดพิมพ์ กองบรรณาธิการได้ขอความร่วมมือจากผู้ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตร ปฏิบัติตาม “คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ” อย่างเคร่งคัด ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก https://journal.agri.cmu.ac.th/Document/49030001.pdf

วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของกองบรรณาธิการชุดนี้ บรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความวิชาการทุกท่านที่ได้ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรระหว่างที่เราได้เป็นกองบรรณาธิการครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-05-14

ผลของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อสมบัติทางเคมีของดินตามแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ธมลวรรณ คงไชย, ณัฐพล จิตมาตย์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ดาวจรัส เกตุโรจน์, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, กิตติพงศ์ ทรงรักษ์เกียรติ์

197-209

ผลของสารสกัดจากเครือตดหมูตดหมาในการควบคุมด้วงงวงข้าว

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

225-233

ผลการเสริมไขสบู่ถั่วเหลืองในอาหารไก่เนื้อต่อการย่อยได้ของโภชนะสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, วัชรา ปิ่นทอง, จินดา กลิ่นอุบล, ธนภัทร สิทธิสุพร, ณัฐพล เอี่ยมมงคล, กนกกร ภาระเวช, พิชญา ฉ่ำชื่น, พรพิมล คงทัพ, ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ, วรางคณา กิจพิพิธ

247-256

วิธีการทางอณูพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

รัชชานนท์ กุศลสงเคราะห์กุล, วาสนา ศิริแสน, ปองพล พงไธสงค์, วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

257-267

ผลของคาร์ราจีแนนต่อสมบัติของผงไข่ขาวจากวัสดุเศษเหลือของไข่เค็ม

สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์, สุกัญญา ไหมเครือแก้ว

269-278

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นจากสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว

พัชรีวรรณ เบ้าคำ, ตฤณลดา แสงทอง, นิชนันท์ สุชนวัฒนกุล, มธุกร สายนาคำ

279-290