ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย

Main Article Content

สุภัสตา แซ่กอ
ณัฐา โพธาภรณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยียที่ปลูกในสองพื้นที่ คือ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ความยาวช่วงแสง 2 ระดับ ได้แก่ ความยาววันปกติ และสภาพวันสั้นให้แสง 8 ชั่วโมงต่อวัน ร่วมกับความเข้มข้นของกรดจิบเบอเรลลิก 3 ระดับ ได้แก่ 0, 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่า ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกมีผลต่อการออกดอกของไฮเดรนเยียซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลูก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anothai, A. 2005. Plant in the House, the Beauty of Flowers. Sukkaphapjai Publishing, Bangkok. 159 p. (in Thai)
Bailey, D. A. and T. C. Weiler. 1984. Control of floral initiation in florists’ hydrangea. Journal of the American Society for Horticultural Science 109: 785-791.
Department of Agricultural Extension. 1995. Flower Production on Highland. Department of Agricultural Extension, Bangkok. 109 p. (in Thai)
Johansen, D. A. 1940. Plant Microtechnique. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York. 523 p.
Litlere, B. and E. Strømme. 1975. The influence of temperature, daylength and light intensity on flowering in Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. Acta Horticulturae 51: 285-298.
Tachai, M. 1993. Influence of light and temperature on growth and flowering of hydrangea. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 98 p. (in Thai)
Weiler, T. C. 1980. Hydrangeas. pp. 353–372. In : R. A. Larson (ed.). Introduction to Floriculture. Academic Press Inc., New York.