วิธีการทางอณูพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

Main Article Content

รัชชานนท์ กุศลสงเคราะห์กุล
วาสนา ศิริแสน
ปองพล พงไธสงค์
วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

บทคัดย่อ

กุ้งขาวแวนนาไม (L. vannamei) เป็นสายพันธุ์ที่มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในโลก ทำให้เมื่อเกิดโรคระบาดจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยมีโรคจุดขาวเป็นโรคที่สำคัญ เนื่องจากอัตราการป่วย และอัตราการตายสูง ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาและวินิจฉัยโรคจุดขาวที่แนะนำ คือ ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นและยืนยัน เนื่องจากมีความไวและจำเพาะต่อเชื้อและสามารถตรวจได้ในกุ้งเกือบทุกระยะ หากเป็นวิธีการสังเกตอาการทางคลินิก วิธีการทางมหพยาธิวิทยา จุลพยาธิวิทยา ควรได้รับการวินิจฉัยยืนยันด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน หรือวิธีทางโมเลกุล เช่น การตรวจหาแอนติเจนแอนติบอดี ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส LAMP และ ISH ส่วนวิธีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน วิธีชีววิเคราะห์ และการเพาะเลี้ยงเซลล์ สามารถตรวจเพื่อยืนยันได้แต่ไม่แนะนำเนื่องจากมีความไวต่อเชื้อต่ำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Assavalapsakul, W., D.R. Smith and S. Panyim. 2003. Propagation of infectious yellow head virus particles prior to cytopathic effect in primary lymphoid cell cultures of Penaeus monodon. Diseases of Aquatic Organisms 55(3): 253-258.

Badhul Haq, M.A., K. Durgadevi, M.N. Banu, A.S. Ahamed, C. Tiwary and M. Srinivasan. 2015. Detection of white spot syndrome virus (WSSV) in the pacific white shrimp Litopenaeus vannamei in southern India using PCR, SEM and histological techniques. Indian Journal of Biotechnology 14: 369-375.

Catroxo, M.H.B., D.L. Taniguchi, N.A. Melo, L. Milanelo, S. Petrella, M. Alves, A.M.C.R.P.F. Martins and M.M. Rebouças. 2010. Viral research in Brazilian owls (Tyto alba and Rhinoptynx clamator) by transmission electron microscopy. International Journal of Morphology 28(2): 627-636.

Chou, R., A. Qaseem, D.K. Owens and P. Shekelle. 2011. Diagnostic imaging for low back pain: advice for high-value health care from the American College of Physicians. Annals of Internal Medicine 154(3): 181-189.

Claydon, K., B. Cullen and L. Owens. 2004. OIE white spot syndrome virus PCR gives false-positive results in Cherax quadricarinatus. Diseases of Aquatic Organisms 62(3): 265-268.

Durand, S.V and D.V. Lightner. 2002. Quantitative real time PCR for the measurement of white spot syndrome virus in shrimp. Journal of Fish Diseases 25(7): 381-389.

FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018; Meeting the Sustainable Development Goals. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Geley, S. and C. Müller. 2004. RNAi: ancient mechanism with a promising future. Experimental Gerontology 39(7): 985-998.

Hannon, G.J. 2002. RNA interference. Nature 418(6894): 244-251.

Hipolito, M., M.H.B. Catroxo, A.M.C.R.P.F. Martins, N.A. Melo, E.M. Pituco, N.T.C. Galleti, M.J.T. Ranzani-Paiva, J.L.P. Mouriño and C.M. Ferreira. N. 2012. Detection of white spot syndrome virus in brazil using negative staining, immunoelectron microscopy and immunocytochemistry techniques. International Journal of Morphology 30(2): 761-768.

Jang, A.C.C, Y.-C. Chang, J. Bai and D. Montell. 2009. Border-cell migration requires integration of spatial and temporal signals by the BTB protein Abrupt. Nature Cell Biology 11(5): 569–579.

Jiang, Y.S., W.B. Zhan, S.B. Wang and J. Xing. 2006. Development of primary shrimp hemocyte cultures of Penaeus chinensis to study white spot syndrome virus (WSSV) infection. Aquaculture 253(1): 114-119.

Jirattiwarutkul, W. 2007. Application of cecropin D for controllinf of luminescent bacteria in Litopenaeus vannamei Boone. M.S. Thesis. Thaksin University, Songkhla. 97 p. (in Thai)

Kiataramgul, A., S. Maneenin, S. Purton, N. Areechon, I. Hirono, T.W. Brocklehurst and S. Unajak. 2020. An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae. Aquaculture 521: 735022, doi: 10.1016/j.aquaculture. 2020.735022.

Kono, T., R. Savan, M. Sakai and T. Itami. 2004. Detection of white spot syndrome virus in shrimp by loop-mediated isothermal amplification. Journal of Virological Methods 155(1): 59-65.

Labreuche, Y. and G.W. Warr. 2013. Insights into the antiviral functions of the RNAi machinery in penaeid shrimp. Fish & Shellfish Immunology 34(4): 1002-1010.

Leal, C.A.G, A.F. Carvalho, R.C. Leite and H.C.P. Figueiredo. 2014. Development of duplex real-time PCR for the detection of WSSV and PstDV1 in cultivated shrimp. BMC Veterinary Research 10(1):150, doi: 10.1186/1746-6148-10-150.

Leal, W.S. 2013. Odorant reception in insects: roles of receptors, binding proteins and degrading enzymes. Annual Review of Entomology 58(1): 373-391.

Li, C., S. Weng and J. He. 2019. WSSV–host interaction: host response and immune evasion. Fish & Shellfish Immunology 84: 558-571.

Lo, C.F. and G.-H. Kou. 1998. Virus-associated white spot syndrome of shrimp in Taiwan: a review. Fish Pathology 33(4): 365-371.

Mori, Y., K. Nagamine, N. Tomita and T. Notomi. 2001. Detection of loop-mediated isothermal amplification reaction by turbidity derived from magnesium pyrophosphate formation. Biochemical and Biophysical Research Communications 289(1): 150-154.

National Bureau of Agriculture Commodity and Food Standards. 2007. Diagnotic test of white spot disease in shrimp. (Online). Avaliable: http://www.acfs.go.th/standard/download/std_diagnotic_spot_shrimp (old_not_complete). pdf (April 29, 2019). (in Thai)

Nilsen, P., M. Karlsen, K. Sritunyalucksana and S. Thitamadee. 2017. White spot syndrome virus VP28 specific double-stranded RNA provides protection through a highly focused siRNA population. Scientific Reports 7: 1028, doi: 10.1038/s41598-017-01181-w.

Nunan, L.M. and D.V. Lightner. 1997. Development of a non-radioactive gene probe by PCR for detection of white spot syndrome virus (WSSV). Journal of Virological Methods 63(1): 193-201.

Nunan, L.M. and D.V. Lightner. 2011. Optimized PCR assay for detection of white spot syndrome virus (WSSV). Journal of Virological Methods 171(1): 318-321.

OIE. 2006. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Office International Des Epizooties, Paris.

OIE. 2018. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Office International Des Epizooties, Paris.

Piepenburg, O., C.H. Williams, D.L. Stemple and N.A. Armes. 2006. DNA detection using recombination proteins. PLoS Biology 4(7): e204, doi: 10.1371/journal.pbio.0040204.

Raddy, A.D., G. Jeyasekaran and R.J. Shakila. 2013. Morphogenesis, pathogenesis, detection and transmission risks of white spot syndrome virus in shrimps. Fisheries and Aquaculture Journal 4, article ID: FAJ, doi: 10.4172/2150-3508.1000066.

Rodriguez-Anaya, L.Z., J.R. Gonzalez-Galaviz, R. Casillas-Hernandez, F. Lares-Villa, K. Estrada, J.C. Ibarra-Gamez and A. Sanchez-Flores. 2016. Draft genome sequence of white spot syndrome virus isolated from cultured Litopenaeus vannamei in Mexico. Genome Announcements 4(2): 01674-1715, doi: 10.1128/genomeA.01674-15.

Siriboonpiputtana, T., N. Limsuwanachot and B. Rerkamnuaychoke. 2017. Genetic techniques for diagnosis and monitoring of chronic myeloid leukemia. Journal of Science and Technology 25(5): 854-869. (in Thai)

Sithigorngul, W., S. Rukpratanporn, N. Pecharaburanin, S. Longyant, P. Chaivisuthangkura and P. Sithigorngul. 2006. A simple and rapid immunochromatographic test strip for detection of white spot syndrome virus (WSSV) of shrimp. Diseases of Aquatic Organisms 72(2): 101-106.

Smith, V.J. and K. Soderhall. 1983. Induction of degranulation and lysis of haemocytes in the freshwater crayfish, Astacus astacus by components of the prophenoloxidase activating system in vitro. Cell and Tissue Research 233(2): 295-303.

Srisuvan, T. 2008. Manual for detection and diagnosis of marine shrimp. National Institute of Animal Health Journal 3(2): 81-126. (in Thai)

Syed Musthaq, S.K. and J. Kwang. 2014. Evolution of specific immunity in shrimp - A vaccination perspective against white spot syndrome virus. Developmental and Comparative Immunology 46(2): 279-290.

Tokrisna, R., K. Kuldilok, K. Boonchuwong, B. Khongkhon and T. Mawongwai. 2015. Thai Aquaculture Status in the Context of the ASEAN Economic Community. Zeno Publishing and Packaging Co., Ltd., Bangkok. 128 p. (in Thai)

Tsai, Y.-L., Y.-C. Lin, P.H. Chou, P.H. Teng and P.Y. Lee. 2012. Detection of white spot syndrome virus by polymerase chain reaction performed under insulated isothermal conditions. Journal of Virological Methods 181(1): 134-137.

Wang, J., Y. Huang, K. Xu, X. Zhang, H. Sun, L. Fan and M. Yan . 2019. White spot syndrome virus (WSSV) infection impacts intestinal microbiota composition and function in Litopenaeus vannamei. Fish & Shellfish Immunology 84:130-137.

Wang, X.W., and J.X. Wang. 2013. Pattern recognition receptors acting in innate immune system of shrimp against pathogen infections. Fish & Shellfish Immunology 34: 981-989.

Yang, X., B.-J. Ma, C.L. Chang and C.-J. Shieh. 2014. Effects of workload on burnout and turnover intention of medical staff: a study. Studies on Ethno-Medicine 8(3): 229-237.

Yoganandhan, K., S. Syed Musthaq, R.B. Narayanan and A.S. Sahul Hameed. 2004. Production of polyclonal antiserum against recombinant VP28 protein and its application for the detection of white spot syndrome virus in crustaceans. Journal of Fish Diseases 27(9): 517-522.