การศึกษาความดีเด่นของลักษณะทางพืชสวนและผลผลิตของพริกพันธุ์ลูกผสม

Main Article Content

อัจจิมา ณ จินดา
จุฑามาส คุ้มชัย

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความดีเด่นของผลผลิตและลักษณะทางพืชสวนในพริกพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาพันธุ์ลูกผสมระหว่างพริกสายพันธุ์เกสรเพศผู้เป็นหมัน (A line) 4 สายพันธุ์ กับสายพันธุ์ที่มีลักษณะเกสรเพศผู้ปกติ (C line) 4 สายพันธุ์ วางแผนการผสมแบบ half diallel cross ได้ลูกผสมทั้งหมด 16 คู่ผสม ปลูกทดสอบลูกผสมชั่วที่ 1 ร่วมกับสายพันธุ์พ่อแม่ และพันธุ์การค้า โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ซ้ำละ 12 ต้น พบว่าคู่ผสม ทั้ง 16 คู่ ให้ผลผลิตระหว่าง 350.0-811.7 กรัม/ต้น โดยคู่ผสม A2 × C4 ให้ผลผลิตสูง เท่ากับ 811.67 กรัม/ต้น ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับคู่ผสม A3 × C2, A1 × C2, A2 × C2, A2 × C1, A2 × C3 และพันธุ์การค้า ให้ผลผลิตเท่ากับ 750.0, 705.0, 605.0, 593.3, 565.0 และ 576.7 กรัม/ต้น ตามลำดับ คู่ผสม พันธุ์ A2 × C1 ยังแสดงค่าความดีเด่นเหนือพ่อแม่ทางบวกในทุกลักษณะที่ศึกษา โดยแสดงค่าความดีเด่นเหนือพ่อแม่ในด้านผลผลิต ร้อยละ22.9 ลักษณะจำนวนผลต่อต้นร้อยละ 1.3 ความยาวผลร้อยละ 34.0 ความกว้างผลร้อยละ 17.0 และความหนาเนื้อร้อยละ 5.2 เช่นเดียวกับคู่ผสม A1× C2 แสดงค่าความดีเด่นเหนือพ่อแม่สูงในด้านผลผลิตต่อต้นและจำนวนผลต่อต้น ร้อยละ 54.1 และร้อยละ 25.1 ตามลำดับ ซึ่งสรุปได้ว่าคู่ผสม A1 × C2 และ A2 × C1 เหมาะสำหรับพัฒนาเพื่อผลิตเป็นพันธุ์ลูกผสมเชิงการค้าต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chongkid, B. 2005. Principles and technique of plant breeding. Thammasat printing house, Bangkok. 186 p. (in Thai)

Kumar, R.L., O. Sridevi, U. Kage, P.M. Salimath, D. Madalageri and P. Natikar. 2014. Heterosis studies in Chilli (Capsicum annuum L.). International Journal of Horticulture 4(8): 40-43.

Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce. 2019. Exports Group structure. (online). Available: http://www.ops3.moc.go.th/infor/menucomth/stru1_export/export_re/report.asp (September 17, 2019). (in Thai)

Payakhapaab, S., D. Boonyakiat and M. Nikornpun. 2012. Evaluation of heterosis and combining ability of yield components in Chillies. Journal of Agricultural Science (Toronto) 4(11): 154-161.

Pérez-Grajales, M., V.A. González-Hernández, A. Peña-Lomelí and J. Sahagún-Castellanos. 2009. Combining ability and heterosis for fruit yield and quality in Manzano hot pepper (Capsicum pubescens R & P) landraces. Revista Chapingo Serie Horticultura 15(1): 47-55.

Samphantharak, K. 2003. Plant breeding: basic techniques and concepts. Kasetsart University Press, Bangkok. 237p. (in Thai)

Shankarnag, B. and M. B. Madalageri. 2006. Studies on heterosis in male sterile based hybrids in chili (Capsicum annuum L.). International Journal of Agricultural Science 2(2): 327-329.

Singh, P.K., S.K. Dasgupta and S.K. Tripathi. 2004. Hybrid Vegetable Development. Food Products Press, New York. 441 p.

Spaldon, S., S. Hussain, N. Jabeen and P. Lay. 2015. Heterosis studies for earliness, fruit yield and yield attributing traits in chilli (Capsicum annuum L.). The Bioscan 10(2): 813-818.

Tarinta, T., A. Bankhuntod, N. Jeeatid and S. Techawongstien. 2016. Heterosis in F1 hybrids from maintainer female parent lines of cayenne pepper (Capsicum annuum L.). Songklanakarin Journal of Plant Science 3(Suppl. 3):1-8. (in Thai)

Techawongstien, S. 2006. Chili: Production Management and Breeding. Press Media Co., Bangkok. 168 p. (in Thai)