ผลของวิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

กมลชนก เลิศไพรวัน
กนกวรรณ ปัญจะมา
ชัยอาทิตย์ อินคำ
โสระยา ร่วมรังษี

บทคัดย่อ

แวนดาเป็นกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการส่งออก เนื่องจากมีอายุการปักแจกันนานและมีราคาสูงมีสีสวยเป็นที่ดึงดูดสายตาผู้บริโภค ในการผลิตแวนดาให้มีคุณภาพสูงนั้น ปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการเติบโต การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่มีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา Pat Delight โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 20 ต้น โดยให้พืชได้รับปุ๋ยที่ต่างกัน ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ให้ปุ๋ยเกรด  21-21-21 ตลอดปี, กรรมวิธีที่ 2  ให้ปุ๋ยเกรด  13-27-27 ตลอดปี, กรรมวิธีที่ 3  ให้ปุ๋ยเกรด  21-21-21 จำนวน 2 ครั้ง สลับกับให้ ปุ๋ยเกรด 13-27-27  จำนวน 3 ครั้ง ตลอดปี, กรรมวิธีที่ 4  ให้ปุ๋ยเกรด  21-21-21  จำนวน 4 ครั้ง สลับกับให้ปุ๋ยเกรด 13-27-27 จำนวน 1 ครั้ง ตลอดปี  กรรมวิธีที่ 5  ไมได้รับปุ๋ย (ให้น้ำอย่างเดียว) พ่นปุ๋ยตามกรรมวิธีที่กำหนด ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 100 มิลลิลิตรต่อต้น ผลการทดลองพบว่า การให้ปุ๋ยเกรด 21-21-21 จำนวน 4 ครั้ง สลับกับให้ปุ๋ยเกรด 13-27-27 จำนวน 1 ครั้ง (กรรมวิธีที่ 4) มีจำนวนคู่ใบและค่าความเขียวของใบไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับการให้ปุ๋ยเกรด 21-21-21 ตลอดปี (กรรมวิธีที่ 1) ซึ่งความสูงต้นมากที่สุดเฉลี่ย 37.6 เซนติเมตร และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกน้อยที่สุดที่ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่กรรมวิธีที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนดอกต่อช่อ, ความยาวก้านช่อดอก และเส้นผ่านศูนย์กลางดอกมากที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม ดังนั้นการให้ปุ๋ยเกรด 21-21-21 จำนวน 4 ครั้ง สลับกับ ปุ๋ยเกรด 13-27-27 จำนวน 1 ครั้ง จึงเป็นวิธีที่เหมาะสมทำให้พืชมีการเจริญเติบโต และมีคุณภาพดอกดี

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Ali, A.A., M. Ikeda and Y. Yamada. 1987. Effect of the supply of potassium, calcium, and magnesium on the absorption, translocation, and assimilation of ammonium- and nitrate-nitrogen in wheat plants. Soil Science and Plant Nutrition 33(4): 585-594.
Bichsel, R.G., T.W. Starman and Y.T. Wang. 2008. Nitrogen, phosphorus and potassium requirements for optimizing growth and flowering of the nobile Dendrobium as a potted orchid. HortScience 43(2): 328–332.
Boonkorkaew, P., J. Tiampayotorn, P. Triboon, K. Kaewtrakulpong, N. Phromchana and S. Ratanathip. 2010. Biological Property List: Thai Orchid. Biodiversity-Based Economy Development Office, Bangkok. 175 p. (in Thai)
Bureau of Agricultural and Industrial Trade Promotion. 2019. Orchid goods. (Online). Available: http://www.ditp.go.th/ditp_web61/ article_sub_view.php?filename=contents_attach/539560/539560.pdf&title=539560&cate=743&d=0 (7 August, 2019). (in Thai)
Chang, K.H., R.Y. Wu and T.F. Hsieh. 2010. Effects of fertilizer formulations on flowering of Doritaenopsis ‘I-Hsin Madame’ in gradational nutrition management. Acta Horticulture 878: 346-354.
Davidescu, D. and V. Davidescu. 1972. Evaluation of Fertility by Plant and Soil Analysis. Abacus Press, Kent, U.K. 560 p.
Fageria, N.K. 2014. Nitrogen Management in Crop Production. CRC Press, New York. 436 p.
Hew, C.S., T.W. Yam, J. Arditti and A.D. Krikorian. 2002. Biology of Vanda Miss Joaquim. Singapore University Press, Singapore. 259 p.
Higaki, T., J.S. Imamura. 1987. NPK requirements of Vanda Miss Joaquim orchid plants. University of Hawaii, Honolulu, HI. 5 p.
Ichihachi, S. 2003. Effects of nitrogen application on leaf growth, inflorescence development and flowering in Phalaenopsis. Bulletin of Education, Aichi University 52: 35-42.
Kidsadawanich, H. 2005. Effect of nitrogen phosphorus and potassium on growth and development of Freesia spp. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 120 p. (in Thai)
Lin, J.A., H. Susilo, J.Y. Lei and Y.C.A. Chang. 2019. Effects of fertilizer nitrogen shortly before forcing through flowering on carbon-nitrogen composition and flowering of Phalaenopsis. Scientia Horticulturae 252: 61-70.
Mizukoshi, K., T. Nishiwaki, N. Ohtake, R. Minagawa, K. Kobayashi, T. Ikarashi and T. Ohyama. 1994. Determination of tungstate concentration in plant materials by HNO3- HClO4 digestion and colorimetric method using thiocyanate. Bulletin Faculty of Agriculture, Niigata University 46: 51-56.
Supakamnurd, N. 2017. Orchid Production Technology. Horticulture Reserch Institute, Bangkok. 156 p. (in Thai)
Ohyama, T., M. Ito, K. Kobayashi, S. Araki, S. Yasuyoshi, O. Sasaki, T. Yamazaki, K. Sayoma, R. Tamemura, Y. Izuno and T. Ikarashi. 1991. Analytical procedures of N, P, K contents in plant and manure materials using H2SO4-H2O2 Kjeldahl digestion method. Bulletin Faculty of Agriculture, Niigata University 43: 111-120.
Panjama, K., C. Inkham and S. Ruamrungsri. 2018. Effects of nitrogen levels on growth and nutrition content of Vanda hybrid. Journal of Agriculture 34(1): 1-10. (in Thai)
Sruamsiri, P. 2011. Nutrients in Horticulture Production. Wanida Printing, Chiang Mai. 326 p. (in Thai)
Stewart, J. 2000. Orchids. Revised ed. Timber Press, Inc., Portland, Oregon. 124 p.
Suwanro, T. 2017. Quality of orchid production. (Online). Available: http://www.agriman.doae.go.th (May 26, 2017). (in Thai)
Thammasiri, K. 2004. Orchid Production Technology. Amarin Printing & Publishing, Bangkok. 283 p. (in Thai)