สวัสดีปีใหม่ 2563 ครับ วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 36 ซึ่งอยู่ในช่วงปีใหม่ ทางกองบรรณาธิการขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านผู้อ่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและสามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการต่อเกษตรกรและประเทศชาติ วารสารเกษตรฉบับนี้ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจทางด้านสาขากีฏวิทยา 3 เรื่อง สาขาโรคพืช 1 เรื่อง สาขาพืชสวน 2 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 7 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 1 เรื่อง และสาขาส่งเสริมการเกษตร 1 เรื่อง กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานและเขียนบทความวิจัยที่มีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารเกษตรฉบับนี้ และขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติและไว้วางใจให้วารสารเกษตรตีพิมพ์ผลงานของท่าน สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารเกษตรมาโดยตลอด และพบกันใหม่ในวารสารเกษตรฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-09

ศักยภาพในการควบคุมหนอนใยผักของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่คัดแยกจากดินในจังหวัดอุตรดิตถ์

มนัสนิตย์ บุญตัด, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, จิราพร กุลสาริน

15-22

ความสามารถของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอะราบิกา

อนันญพร ทำของดี, กวิพร จินะจันตา, ยุพา จอมแก้ว, ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

79-91

ผลของวิธีการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเติบโตของกล้วยไม้แวนดา

กมลชนก เลิศไพรวัน, กนกวรรณ ปัญจะมา, ชัยอาทิตย์ อินคำ, โสระยา ร่วมรังษี

103-112

ประสิทธิภาพการใช้และการส่งถ่ายไนโตรเจนที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล

ธีรวุฒิ จันทร์เนย, สายบัว เข็มเพ็ชร, อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง, ยุพา จอมแก้ว, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

113-121

จลนศาสตร์การปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

ทิมทอง ดรุณสนธยา, พัสกร ทะสานนท์, วิทยา จินดาหลวง, กรุณา พุ่มทรง

123-133

ผลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง

สายชล สุขญาณกิจ, ภาณุพงศ์ ฤกษ์ยานีย์, ชลรดา ซาวคำเขตร์, ธนภัทร ปลื้มพวก

135-144

ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน

นริสรา คงสุข, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, เวทชัย เปล่งวิทยา, กิตติมา กองทอง, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

145-153