การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้เชื้อราเขียว มน. 048 ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเขตชลประทาน: กรณีศึกษา ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

สุวรรณา ทองภู
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
จิราพร กุลสาริน
วิภา หอมหวล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เชื้อราเขียว มน. 048 ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวชลประทานเขตภาคเหนือตอนล่าง ถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรนาข้าว ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตร โดยบูรณาการร่วมกับการจัดทำแปลงสาธิต พบว่าเกษตรกรได้เรียนรู้ และมีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ถึงการใช้ประโยชน์จากเชื้อราเขียว มน. 048 รวมถึงการสำรวจและการประเมินศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติ การใช้ศัตรูธรรมชาติในนาข้าว การเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียว มน. 048 และต้นทุน-กำไรในการปลูกข้าวที่ใช้ศัตรูธรรมชาติเปรียบเทียบกับการใช้สารฆ่าแมลง ความพึงพอใจในผลการใช้เชื้อราเขียว มน. 048 ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของเกษตรกร มีความสัมพันธ์อย่างนัยสำคัญทางสถิติกับ ระดับการศึกษา พื้นที่ที่เคยใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูในนาข้าว และอายุของเกษตรกร

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Atchariyamontree, A. 2017. Participatory action research and demonstration field for production of pesticides-free local vegetables of Cho Lae community, Mae Taeng district, Chiang Mai province. Journal of Community Development and Life Quality 5(1): 118-128. (in Thai)
Bunsak, A., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan and J. Kulsarin. 2015. Screening on potential Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin for controlling brown planthopper in paddy field. Journal of Agriculture 31(3): 291-299. (in Thai)
Department of Agricultural Extension. 2013. Guide Book for Agricultural Extension and Technology Transfer Service. Department of Agricultural Extension, Bangkok. 174 p.
Heinrichs, E.A. and T.A. Miller. 1991. Rice Insects Management Strategies. Springer-Verlag, New York. 347 p.
Janthong, N. and P. Sakkatat. 2017. Farmers adoption of melon planting against drought in Lat Bua Luang district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Journal of Agriculture 33(3): 405-414. (in Thai)
Jetiyanon, K., P. Plianbangchang, S. Wittaya-areekul, W. Punsak and S. Intanon. 2018. Farmers’ behavior in using chemical fertilizer at Ban Pho Prasat, Bo Thong subdistrict, Bang Rakam district, Phitsanulok province. Journal of Agriculture 34(2): 245-253. (in Thai)
Kananit, S., P. Prapatigul and C. Wongsamun. 2017. Farmers’ needs for agricultural development from Wathong subdistrict administrative organization Phuwiang district, Khon Kaen province. Khon Kaen Agriculture Journal 45 (Suppl.1): 1515-1521. (in Thai)
Klinklao, J. and S. Srisuwan. 2014. The use of insecticides to eliminate brown planthopper by rice farmers in Muang Uthai Thani district, Uthai Thani province. King Mongkut's Agricultural Journal 32(1): 21-28. (in Thai)
Koomnok, C. and S. Pimsan. 2014. Pesticide application behaviors of agriculturists in Chom Thong sub-district, Muang district, Phitsanulok province. Phetchabun Rajabhat Journal 16(1): 56-67. (in Thai)
Palang, J., W. Prokati, P. Sakkatat and N. Rungkawat. 2011. Adoption of integrated crop management by tobacco farmers under supervision of Par Kor Dam station, Chiang Rai province. Journal of Agricultural Research and Extension 28(2): 57-64. (in Thai)
Pongprasert, W., W. Homhaul, S. Sanyong, V. Chimnak and V. Soinark. 2012. Survey, monitoring and evaluation on insect natural enemies and insect pests in lower northern Thailand. Research Report of National Biological Control Research Center, Lower Northern Regional Center 2012. National Research Council of Thailand, Bangkok. 114 p.
(in Thai)
R Core Team. 2013. R: A language and environment for statistical computing. (Online). Available: https://www.R-project.org/ (June 5, 2019).
Ruangsuwan, C. 1990. Educational Technology: Research Theory. O.S. Printing House, Bangkok. 187 p. (in Thai)
Sapbamrer, R., S. Hongsibsong and N. Sittitoon. 2018. Health impacts of pesticide uses: case study in garlic farmers, Phayao province. Naresuan University Journal: Science and Technology (26)1: 20-31. (in Thai)
Sribunme, N., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan, P. Sinchayakul and J. Kulsarin. 2017. Efficacy of some carriers to preserve Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 for controlling brown planthopper. Journal of Agriculture 34(2): 227-234. (in Thai)
Srikanlayaniwart, S. 2016. Develop the knowledge and ability to research of personnel Faculty of Medicine at the Naresuan University. pp. 1582-1596. In: Proceedings of 12th Naresuan Reasearch: Research and Innovation for Developing the Country. 21-22 July 2016, Phitsanulok. (in Thai)
Sriratanasak, W., R. Phatarasuthi, N. Chiengwattana, P. Patirupanusara, T. Ritmontree and P. Sengsim. 2007. Insects and Animal Pests of Rice and Their Control. Rice Department, Bangkok. 200 p. (in Thai)
Srisuwan, S. and S. Chumporn. 2012. Status of rice production of famers in Champa sub-district, Tharuea district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Agricultural Science Journal 43(2) (Suppl.): 577-580. (in Thai)
Supason, R., K. Vichitsukon and K. Wichiencharoen. 2010. Effects of a community health volunteer role promoting a breastfeeding program. Journal of Nursing Science 28(2): 41-48. (in Thai)
Sustainable Agriculture Information Initiative. 2010. Technical Manual: Farmer Field School Approach. Sustainable Agriculture Information Initiative, Nairobi. 20 p.
Suwannakit, C. and K. Prempree. 2016. The comparison of costs and returns between organic rice farming and chemical rice farming. Veridian E-Journal, Silpakorn University 9(2): 519-526. (in Thai)
Suwannarach, A. and P. Kessomboon. 2015. Pesticide hazards prevention among farmers of the Muangbaeng Tambon Health Promotion Hospital catchment areas, Nong Ya Plong sub-district, Wang Sa Phung district, Loei province. Community Health Development Quarterly, Khon Kaen University 3(3): 395-407. (in Thai)
Zimmermann, G.1993. The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae and its potential as a biocontrol agent. Pesticide Science 37(4): 375-379.