จลนศาสตร์การปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ทิมทอง ดรุณสนธยา
พัสกร ทะสานนท์
วิทยา จินดาหลวง
กรุณา พุ่มทรง

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาลักษณะการปลดปล่อยโพแทสเซียมของดินที่ลุ่มบริเวณที่ราบภาคกลางที่มีพัฒนาการแตกต่างกัน จำนวน 10 บริเวณ ได้แก่ ชุดดินสรรพยา (Sa1, Sa2) ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินบางเลน (Bl1, Bl2,) ชุดดินบางแพ (Bph1, Bph2) ชุดดินนครปฐม (Np1, Np2) และชุดดินปากท่อ (Pth) ศึกษาการปลดปล่อยโพแทสเซียมจากดินโดยการสกัดดินด้วยน้ำยาสกัด Mehlich 1 และวัดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายที่ระยะเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 168 ชั่วโมง  จากนั้นนำข้อมูลปริมาณโพแทสเซียมสะสมมาอธิบายจลนศาสตร์การปลดปล่อยด้วยสมการการปลดปล่อยแบบต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงระยะเวลา 168  ชั่วโมง ชุดดิน Np1 มีการปลดปล่อยโพแทสเซียมสูงที่สุด (861 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และชุดดิน Pth มีการปลดปล่อยโพแทสเซียมน้อยที่สุด (240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) โดยลักษณะการปลดปล่อยโพแทสเซียมในชุดดิน Bl1, Bl2, Bph1, Bph2, Np1 และ Pth สามารถอธิบายได้ดีโดยสมการ parabolic diffusion และ power function แสดงให้เห็นว่าดินกลุ่มนี้มีการปลดปล่อยโพแทสเซียมโดยกระบวนการการแพร่และมีอัตราเร็วในการปลดปล่อยลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น ส่วนลักษณะการปลดปล่อยโพแทสเซียมของชุดดิน Sa1, Sa2, Rb และ Np2 สามารถอธิบายได้ดีด้วยสมการ zero order ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดินกลุ่มนี้มีการปลดปล่อยโพแทสเซียมด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันอย่างมาก 2 ช่วง โดยการปลดปล่อยโพแทสเซียมในช่วงแรกซึ่งเกิดอย่างช้า ๆ เกิดจากการปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาจากพื้นที่ผิวดูดซับภายนอก (external sites) และการปลดปล่อยช่วงที่สองซึ่งมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้น เกิดจากการปลดปล่อยโพแทสเซียมออกมาจากพื้นที่ผิวดูดซับภายใน (interlayer sites)

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Aharoni, C. and Y. Suzin. 1982. Application of the Elovich equation to the kinetics of occlusion: Part 3. Heterogenous microporosity. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions I: Physical Chemistry in Condensed Phases 78(8): 2329-2336.
Buol, S.W., R.J. Southard, R.C. Graham and P.A. McDaniel. 2011. Soil Genesis and Classification. 6th ed. Wiley-Blackwell, Chichester. 543 p.
Cox, A.E., B.C. Joern, S.M. Brouder and D. Gao. 1999. Plant-available potassium assessment with a modified sodium tetraphenylboron method. Soil Science Society of America Journal 63(4): 902-911.
Darunsontaya, T., A. Sudcharoen and W. Jindaluang. 2018. Fixation and release of ammonium (NH4 +) in soils containing 2:1 clay minerals. Journal of Agriculture 34(1): 41-53. (in Thai)
Darunsontaya, T., A. Suddhiprakarn, I. Kheoruenromne and R.J. Gilkes. 2010. The kinetics of potassium release to sodium tetraphenylboron solution from the clay fraction of highly weathered soils. Applied Clay Science 50(3): 376-385.
Dhillon, S.K. and K.S. Dhillon. 1992. Kinetics of release of potassium by sodium tetraphenyl boron from some top soil samples of red (Alfisols), black (Vertisols) and alluvial (Inceptisols and Entisols) soils of India. Fertilizer Research 32: 135-138.
Havlin, J.L. and D.G. Westfall. 1985. Potassium release kinetics and plant response in calcareous soils. Soil Science Society of America Journal 49(2): 366-370.
Jardine, P.M. and D.L. Sparks. 1984. Potassium–calcium exchange in a multireactive soil system: I. Kinetics. Soil Science Society of America Journal 48(1): 39-45.
Kittrick, J.A. 1971. Stability of montmorillonites: II. Aberdeen montmorillonite. Soil Science Society of America Journal 35(5): 820-823.
Land Development Department. 2015 . State of Soil and Land Resources of Thailand. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. 304 p. (in Thai)
Laungta, S., N. Chittamart and S. Tawornpruek. 2015. Agricultural potential evaluation of rice-based Thai vertisols. Songklanakarin Journal of Plant Science 2(4): 40-51. (in Thai)
McLean, O.E. 1979. Schematic weathering of mica and their transformation into clay minerals: A matter of K release and fixation. pp. 1-13. In: G.S. Sekhon (ed.). Potassium in Soils and Crops. Potash Research Institute of India, Gurgaon, Haryana, New Delhi.
National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigation No. 42, Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, USDA, Washington, DC.
Pratt, P.E. 1965. Potassium. pp. 1023-1031. In: C.A. Black (ed.). Methods of Soil Analysis: Part 2–Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph 9. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
Rao, C.S., A.S. Rao, K.V. Rao, B. Venkateswarlu and A.K. Singh. 2010. Categorisation of districts based on nonexchangeable potassium: implications in efficient K fertility management in Indian agriculture. Indian Journal of Fertilisers 6(7): 40-54.
Rezapour, S., A. Samadi, A. A. Jafarzadeh and S.H. Oustan. 2010. Impact of clay mineralogy and landscape on potassium forms in calcareous soils, Urmia region. Journal of Agricultural Science and Technology 12(4): 495-507.
Silva, A.A.S.da, J.A. Sampaio, A.B.da Luz, S.C.A. França and C.M. Ronconi. 2013. Modeling controlled potassium release from phlogopite in solution: exploring the viability of using crushed phlogopitite rock as an alternative potassium source in Brazilian soil. Journal of the Brazilian Chemical Society 24(8): 1366-1372.
Sparks, D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. 2nd ed. Academic Press, San Diego. 352 p.
Sparks, D.L., L.W. Zelazny and D.C. Martens. 1980. Kinetics of potassium desorption in soil using miscible displacement. Soil Science Society of America Journal 44(6): 1205-1208.
Suttanukool, P., T. Darunsontaya and W. Jindaluang. 2019. A study on the quantity/intensity relationships of potassium of sugarcane growing soils, eastern Thailand. Communications in Soil Science and Plant Analysis 50(2): 153-163.
Thasanon, P., T. Darunsontaya, W. Jindaluang and C. Khongkaew. 2018. Forms of potassium in paddy soils, Central Plain of Thailand. Songklanakarin Journal of Plant Science 5(3): 58-66. (in Thai)
Thomas, G.W. 1982. Exchangeable cations. pp. 159-165. In: C.A. Black (ed.). Methods of Soil Analysis: Part 2–Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph 9. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
Weaver, R.M., M.L. Jackson and J.K. Syers. 1971. Magnesium and silicon activities in matrix solutions of montmorillonite-containing soils in relation to clay mineral stability. Soil Science Society of America Journal 35(5): 823-830.
Whittig, L.D. 1965. X-ray diffraction technique for minerals identification and mineralogical composition. pp. 671-698. In: C.A. Black (ed.). Methods of Soil Analysis: Part 2–Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph 9. American Society of Agronomy Inc., Madison, WI.
Yoothong, K., L. Moncharoen, P. Vijarnson and H. Eswaran. 1997. Clay mineralogy of Thai soils. Applied Clay Science 11(5-6): 357-371.