ผลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง

Main Article Content

สายชล สุขญาณกิจ
ภาณุพงศ์ ฤกษ์ยานีย์
ชลรดา ซาวคำเขตร์
ธนภัทร ปลื้มพวก

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาผลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบต่อ ผลผลิต และการดูดใช้โพแทสเซียมในถั่วฝักยาวไร้ค้างที่ปลูกในชุดดินเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย 7 ตำรับทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำ ดังนี้ ตำรับทดลองที่ 1 ไม่ฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบ (ตำรับควบคุม) ตำรับทดลองที่ 2-4 ฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) เป็นปุ๋ยทางใบในอัตราความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ตำรับทดลองที่ 5-7 ฉีดพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) เป็นปุ๋ยทางใบในอัตราความเข้มข้น 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์  จากผลการศึกษาพบว่าชนิดของปุ๋ยโพแทสเซียมและอัตราความเข้มข้นที่ใช้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) ในส่วนของผลผลิตน้ำหนักฝักสดและชีวมวลส่วนเหนือดิน ขณะที่ผลผลิตน้ำหนักแห้งฝักพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรททางใบอัตราความเข้มข้น 1.0 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตน้ำหนักฝักสด น้ำหนักฝักแห้ง และชีวมวลส่วนเหนือดินสูงที่สุดเท่ากับ 297.1, 28.2 และ 78.8 กรัมต่อต้น ตามลำดับ ด้านความเข้มข้นและการดูดใช้โพแทสเซียมพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) การให้โพแทสเซียมคลอไรด์เป็นปุ๋ยทางใบอัตราความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความเข้มข้นโพแทสเซียมในฝักสูงที่สุด (25.6 กรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนการดูดใช้โพแทสเซียมในฝักนั้น การให้การให้โพแทสเซียมไนเตรทเป็นปุ๋ยทางใบอัตราความเข้มข้น 1.0 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าการดูดใช้โพแทสเซียมในฝักสูงที่สุด (0.68 กรัมต่อต้น) นอกจากนี้การให้ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์เป็นปุ๋ยทางใบยังให้ค่าความสัมพันธ์เชิงเส้น (r) ระหว่างการดูดใช้โพแทสเซียมและผลผลิตฝักแห้งถั่วฝักยาวไร้ค้างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) เท่ากับ 0.82**

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Akinrinde, E.A. and T. Gaizer. 2006. Differences in the performance and phosphorus use efficiency of some tropical rice (Oryza sativa L.) varieties. Pakistan Journal of Nutrition 5(3): 206-211.
Attanandana, T. and J. Chanchareonsook. 1999. Manual of Soil and Plant Analysis. Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 108 p. (in Thai)
Cakmak, I. 2005. The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 521-530.
Chalernthai, P. and C. Santasup. 2018. Effects of potassium fertilizer on quality and yield of sweet corn in Ngao district, Lampang province. Journal of Agriculture 34(1): 29-40. (in Thai)
Dawood, M.G., M.T. Abdelhamid and U. Schmidhalter. 2014. Potassium fertiliser enhances the salt-tolerance of common bean (Phaseolus vulgaris L.). The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 89(2): 185-192.
Devlin, R.M. and F.H. Witham. 1986. Plant Physiology. CBS Publishers, New Delhi. 558 p.
Fageria, V.D. 2001. Nutrient interaction in crop plants. Journal of Plant Nutrition 24(8): 1269-1290.
Fageria, N.K. and L.C. Melo. 2014. Agronomic evaluation of dry bean genotypes for potassium use efficiency. Journal of Plant Nutrition 37(12): 1899-1912.
Fageria, N.K., M.P. Barbosa Filho, A. Moreira and C. M. Guimaraes. 2009. Foliar fertilization of crop plants. Journal of Plant Nutrition 32(6): 1044-1064.
Huda, A.I, U.A. El-Behairy, M. EL-Desuki, M.O. Bakry and A.F. Abou–Hadid. 2010. Response of green bean to fertilization with potassium and magnesium. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 6(6): 834-839.
Hussien, M.M., A.I. Rezk, H.M. Mehanna and A.B. El-Nasharty. 2012. Response of castor bean plants to potassium foliar application and treated sewage water. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6(7): 611-616.
Kasetsart University Research and Development Institute. 2018. Draw yard long bean cv. GLGC 30. (Online). Available: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=27975 (January 5, 2018). (in Thai)
Land Classification Division. 1973. Soil Interpretation Handbook for Thailand. Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperative, Bangkok, 135 p.
Land Development Department. 2018. Soil map of Phra Nakhon Si Ayutthaya province. (Online). Available: http://oss101.ldd.go.th/ web_thaisoilinf/central/Ayutthaya/ay_map/ay_series/ay_prov58A.jpg (January 5, 2018). (in Thai)
Lester, G.E., J.L. Jifon and D.J. Makus. 2010. Impact of potassium nutrition on postharvest fruit quality: melon (Cucumis melo L.) case study. Plant and Soil 335: 117-131.
Marschner, H. 1995. Functions of mineral nutrients: macronutrients. pp. 299-312. In: H. Marschner (ed.). Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd ed. Academic Press, New York.
Mona, A.M., A.M. Sabah and A.M. Rehab. 2011. Influence of potassium sulfate on faba bean yield and quality. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(3): 87-95.
National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42, Version 3.0. Natural Resources Conservation Service, USDA, Washington, D.C.
Osotsapar, Y. 2015. Plant Nutrition. Kasetsart University Press, Bangkok. 548 p. (in Thai)
Ren, T., J. Lu, H. Li, J. Zou, H. Xu, X. Liu and X. Li. 2013. Potassium-fertilizer management in winter oilseed-rape production in China. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 176: 429-440.
Sangakkara, R., U.A. Hartwig and J. Nosberger. 1996. Growth and symbiotic nitrogen fixation of Vicia faba and Phaseolus vulgaris as affected by fertiliser potassium and temperature. Journal of the Science of Food and Agriculture 70: 315-320.
Sinsiri, N. and W. Sinsiri. 2012. Standard yield trails for cowpea development to the new variety (MSU2). Khon Kaen Agriculture Journal 40 (Supplement 4): 53-58. (in Thai)
Sukchan, S. 2015. Soil classification for rice. pp. 79-114. In: Y. Osotsapar (ed.). Soil Plant Nutrient and Fertilizer of Rice. Soil and Fertilizer Society of Thailand, Bangkok. (in Thai)
Techawongstien, S. and C. Lapjit. 2018. Draw yard long bean cv. KKU 40. (Online). Available: http://www. plantbreedingkku.com/ images/column_1422444944/KKU40.pdf (January 5, 2018). (in Thai)
Taha, S.S. and A.S. Osman. 2018. Influence of potassium humate on biochemical and agronomic attributes of bean plants grown on saline soil. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 93(5): 545-554.
Taktuan, N., S. Thanachit, S. Anusonpornperm and I. Kheoruenromne. 2018. Effect of cassava starch waste and potassium on Khao Dowk Mali 105 rice. Khon Kaen Agriculture Journal 46(6): 1147-1158. (in Thai)
Traithipchawalit, P., S. Anusontpornperm, I. Kheoruenromne and S. Thanachit. 2018. Growth and yield response of virgin cane, K95-84 variety, to potassium chloride and potassium thiosulfate. Khon Kaen Agriculture Journal 46(5): 991-1000. (in Thai)
Tran, T.S, X.A. Le, R. Yoav and T.H. Harmen. 2012. Foliar potassium nitrate application for paddy rice. Better Crops 96(1): 29-31.