ศักยภาพในการควบคุมหนอนใยผักของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่คัดแยกจากดินในจังหวัดอุตรดิตถ์

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

มนัสนิตย์ บุญตัด
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ไสว บูรณพานิชพันธุ์
จิราพร กุลสาริน

บทคัดย่อ

หนอนใยผัก Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญและสร้างความเสียหายให้แก่พืชผักในวงศ์กะหล่ำทั่วโลก ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและคัดเลือกเชื้อราสาเหตุก่อโรคในแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนใยผักจากดินป่าในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้ทำการเก็บตัวอย่างดินจำนวน 36 ตัวอย่าง จาก 5 อำเภอ พบเชื้อรา Metarhizium anisopliae จำนวน 28 ไอโซเลท ทำการแยกลักษณะ และใส่รหัสในแต่ละไอโซเลท ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราแต่ละไอโซเลท โดยจุ่มหนอนใยผักวัยที่ 3 ลงในสารแขวนลอยสปอร์เชื้อราที่ความเข้มข้น 108 โคนิเดียต่อมิลลิลิตร แผนการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จำนวน 3 ซ้ำ ผลการศึกษาพบว่าเชื้อรา M. anisopliae จำนวน 4 ไอโซเลท คือ U-NM02, U-LM01, U-PM01 และ U-NM05 ทำให้หนอนใยผักตายร้อยละ 100 ในวันที่ 4 หลังการจุ่มโดยมีค่า LT50 เท่ากับ 1.80, 2.08, 2.12 และ 2.23 วัน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

Chawanapong, M., W. Plodkornburee, D. Wechakit, J. Ekammuay, O. Wisessang, S. Kongsangdao, J. Poomongkutchai and S. Khamiam. 2002. Trial for integrated pests control on Chinese kale. Entomology and Zoology Gazette 24(2): 85-99. (in Thai)
Chui-chai, N., P. Krutmuang, S. Nalumpang, S. Mekchay, C. Khanongnuch and Y. Chanbang. 2012. Insecticidal activity and cuticle degrading enzymes of entomopathogenic fungi against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). CMU Journal of Natural Sciences 11(1): 147-155.
Department of Mineral Resources. 2008. Area Classification for Mineral Resource Management. Advance Vision Service Ltd., Bangkok. 97 p. (in Thai)
Dong, T., B. Zhang, Q. Weng and Q. Hu. 2016. The production relationship of destruxins and blastopores of Metarhizium anisopliae with virulence against Plutella xylostella. Journal of Integrative Agriculture 15(6): 1313-1320.
Duarte, R.T., K.C. Goncalves, D.J.L. Espinosa, L.F. Moreira, S.A. De Bortoli, R.A. Humber and R.A. Polanczyk. 2016. Potential of entomopathogenic fungi as biological control agents of diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) and compatibility with chemical insecticides. Journal of Economic Entomology 109(2): 594-601.
Fernandes, E.K.K., C.A. Keyser, D.E.N. Rangel, R.N. Foster and D.W. Roberts. 2010. CTC medium: A novel dodine-free selective medium for isolating entomopathogenic fungi, especially Metarhizium acridum, from soil. Biological Control 54: 197-205.
Furlong, M.J, D.J. Wright and L.M. Dosdall. 2013. Diamondblack moth ecology and management: problems, progress, and prospects. Annual Review of Entomology 58: 517-541.
Humber, R.A. 2005. Entomopathogenic fungal identification. (Online). Available: https:// www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80620520/apswkshoprev.pdf (May 29, 2018).
Ismail, M., W. Wakil, N.H. Bashir, W. ul Hassan and U.W. Muhammad. 2017. Entomocidal effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana and new chemistry insecticides against Spodoptera litura (Fabricius) (Noctuidae: Lepidoptera) under controlled conditions. International Journal of Agriculture Innovations and Research 5(6): 1056-1061.
Kunasakdakul, K. 2013. Plant Pathology Techniques. Chiang Mai University Press, Chiang Mai. 212 p. (in Thai)
Lacey, L.A., D. Grzywacz, D.I. Shapiro-Ilan, R. Frutos, M. Brownbridge and M.S. Goettel. 2015. Insect pathogens as biological control agents: Back to the future. Journal of Invertebrate Pathology 132: 1-41.
Nguyen, L.T. and C.T.B. Vo. 2007. Biocontrol potential of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana against diamondback moth, Plutella xylostella. Omonrice 15: 86-93.
Ozturk, H.E., O. Guven and I. Karaca. 2015. Effects of some bioinsecticides and entomopathogenic fungi on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata L.). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 80(2): 205-211.
Razkhanty, K. and S. Klangsinsirikul. 2017. Screening of potential insect pathogenic fungi for controlling cabbage aphid (Lipaphis erysimi). King Mongkut’s Agricultural Journal 35(2): 65-75. (in Thai)
Rowell, B., N. Bunsong, K. Satthaporn, S. Phithamma and C. Doungsa-ard. 2005. Hymenopteran parasitoids of diamondback moth (Lepidoptera: Ypeunomutidae) in northern Thailand. Journal of Economic Entomology 98(2): 449-456.
Shelton, A.M., J.L. Robertson, J.D. Tang, C. Perez, S.D. Eigenbrode, H.K. Preisler, W.T. Wilsey and R.J. Cooley. 1993. Resistance of diamondback moth (Lepidoptera: Plutellidae) to Bacillus thuringiensis subspecies in the field. Journal of Economic Entomology 86(3): 697-705.
Shen, J., D. Lin, S. Zhang, X. Zhu, H. Wan and J. Li. 2017. Fitness and inheritance of metaflumizone resistance in Plutella xylostella. Pesticide Biochemistry and Physiology 139: 53-59.
Silva, V.C.A., R. Barros, E.J. Marques and J.B. Torres. 2003. Susceptibility of Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) to the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. Neotropical Entomology 32(4): 653-658.
Sribunme, N., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan, P. Sinchayakul and J. Kulsarin. 2018. Efficacy of some carriers to preserve Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 for controlling brown planthopper. Journal of Agriculture 34(2): 227-234. (in Thai)
Sripontan, Y. 2016. Comparisons on the development of cutworm, Spodoptera litura (F.) and diamondback moth, Plutella xylostella L. reared on three varieties of cruciferous plants. Songklanakarin Journal of Plant Science 3(Suppl. 3): 56-62. (in Thai)
Sumaetha, K. and Y. Chanbang. 2014. Fitness cost of resistance to diamide insecticide in diamondback moth. Journal of Agriculture 30(1): 29-37. (in Thai)
Thongcharoen, K., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan and J. Tayutivutikul. 2009. Efficiency of certain insecticides on diamondback moth in lower northern Thailand. Journal of Agriculture 25(3): 245-255. (in Thai)