อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหอมแดงในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Main Article Content

วราภรณ์ เตวา
เกวลิน คุณาศักดากุล
ชูชาติ สันธทรัพย์

บทคัดย่อ

การศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง ได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ปลูกหอมแดงอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบไปด้วยกรรมวิธีการใส่ปุ๋ย (N: P2O5: K2O) ที่แตกต่างกัน 5 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 16 กก./ไร่ (ประเมินจากความต้องการธาตุอาหารของหอมแดง และผลวิเคราะห์ดิน) 2) ใส่ปุ๋ยอัตรา 23:4:35 กก./ไร่ (ประเมินจากความต้องการธาตุอาหารของหอมแดง) 3) ใส่ปุ๋ยในอัตราที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ 23:20:50 กก./ไร่ 4) ใส่ปุ๋ยในอัตราที่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ปฏิบัติ 13:6:10 กก./ไร่ และ 5) ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นกรรมวิธีควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ที่ระยะ 60 วันหลังปลูก การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ 3 ในอัตรา 23:20:50 กก./ไร่ ทำให้หอมแดงมีการเจริญเติบโต (ความสูง และการสะสมน้ำหนักแห้งของส่วนเหนือดิน) ได้ดีกว่ากรรมวิธีที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย (1-4) หอมแดงให้ผลผลิต (7.89-8.06 ตัน/ไร่) สูงกว่ากรรมวิธีควบคุมที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย (3.64 ตัน/ไร่) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่ทำให้ขนาดของหัวหอม เปอร์เซ็นต์ของหัวหอมที่เสียหาย และการสูญเสียน้ำหนักในการเก็บรักษาในโรงเก็บแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หัวหอมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว 32.07-35.98 มิลลิเมตร เปอร์เซ็นต์ของหัวหอมที่เสียหาย 2.57-3.30% และมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักที่ 90 วัน อยู่ในช่วงร้อยละ 47.70-51.20% ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 16 กก./ไร่ เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการผลิตหอมแดงพันธุ์บ้านโฮ่ง ที่ให้ผลผลิตที่ดีทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abdissa, Y., T. Tekalign and L.M. Pant. 2011. Growth, bulb yield and quality of onion (Allium cepa L.) as influenced by nitrogen and phosphorus fertilization on vertisol I. growth attributes, biomass production and bulb yield. African Journal of Agricultural Research 6(14): 3252-3258.

Biru, F.N. 2015. Effect of spacing and nitrogen fertilizer on the yield component of shallot (Allium ascalonium L.). Journal of Agronomy 14(4): 220-226.

Chokpachuen, J., R. Siriyan, S. Ketsakul and J. Austin. 2013. Study of physical, quality and storage life of shallot in various areas. Research Project Report. Department of Agriculture, Bangkok. 14 p. (in Thai)

Department of Agriculture. 2005. Fertilizer Application on Economic Crops. Department of Agriculture, Bangkok. 121 p. (in Thai)

Department of Agriculture. 2015. Ban Hong variety shallot. (Online). Available: http://www.doa.go.th/pvp/wp-content/uploads/2019/11/AnnoDOA_Public106.pdf (February 17, 2020). (in Thai)

Jayatilake, P.K.S., I.P. Reddy, D. Srihari, K.R. Reddy and G. Neeraja. 2003. Integrated nutrient management in onion (Allium cepa L.). Tropical Agricultural Research 15: 1-9.

Jones, J.B. 1991. Plant Nutrition Manual. CRC Press, Boca Raton. 177 p.

Kalra, Y.P. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. CRC Press, Boca Raton. 300 p.

Kritsadarak, W. 2001. Growing Vegetables. Kasetsarn Press, Bangkok. 220 p. (in Thai)

Kunasakdakul. K., J. Kitchaicharoen, J. Kulsarin, J. Kumchai, C. Santasup, P. Sruamsiri, Y. Chanbang, S. Thumdee, S. Buranapanichpan and O. Ruangwong. 2015. Project of potential and capability in marketing competition of Thai garlic and shallot bulbs and disease-free seed of onion under free trade area agreement. Research report. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai. 145 p.

Lamphun Provincial Office. 2020. Lamphun province development plan (2018-2022). (Online). Available: http://www.lamphun.go.th/uploads/ 19/2019-06/50c6c643fb33f87c234828f1e 71608cf.pdf (February 17, 20209). (in Thai)

Land Development Department. 2010. Soil group. (Online). Available: http://oss101.ldd.go.th/ thaisoils_museum/62_soilgroup/sgr_upland_us/sgr_33.htm (June 11, 2020). (in Thai)

Land Development Department. 2015. Land Development Manual for Volunteer Soil Doctor and Farmer. Land Development Department, Bangkok. 270 p. (in Thai)

Lasmini, S.A., Z. Kusuma, M. Santoso and A.L. Abadi. 2015. Application of organic and inorganic fertilizer improving the quantity and quality of shallot yield on dry land. International Journal of Scientific and Technology Research 4(4): 243-246.

Nigatu, M. 2016. Assessment of onion production practices and effects N: P2O5: S fertilizer rates on yield and yield components of onion (Allium cepa L.) under irrigated farming system in Dembiya district, Amhara region, Ethiopia. M.Sc. Thesis. Bahir Dar University, Bahir Dar. 71 p.

Novozamsky, I., R. van Eck, J.C. van Schouwenburg and I. Walinga. 1974. Total nitrogen determination in plant material by means of the indophenols - blue method. Netherlands Journal of Agricultural Science 22: 3-5.

Pakkatang, W. 2016. Shallot. (Online). Available: http://www.agriman.doae.go.th/home/news/year%202017/021_allium.pdf (September 11, 2019). (in Thai)

Phompanjai, P. 2015. Participatory production technologies of shallot in the lower northern and lower northeast. Research Report. Department of Agriculture, Bangkok. 28 p. (in Thai)

Purba, R. 2014. Applications of NPK phonska and KCl fertilizer for the growth and yield of shallots (Allium ascalonicum) in Serang, Banten. International Journal of Applied Science and Technology 4(3):197-203.

Sainju, U.M., W.F. Whitehead and B.P. Singh. 2005. Carbon accumulation in cotton, sorghum, and underlying soil as influenced by tillage, cover crops, and nitrogen fertilization. Plant and Soil 273: 219-234.

Siwasin, N. 1984. Laboratory Manuals: Plant and Soil Analysis. Department of Soil Sciences and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai. 138 p. (in Thai)

Sopha, G.A., R. Rosliani, R.S. Basuki, L. Liferdi and M.P. Yufdy. 2015. Correlation of plant nutrients uptake with shallot production in alluvial soils. Advances in Agriculture & Botanics 7(2): 127-137

Srisombat, N., P. Phompanjai, N. Jansong and B. Sankan. 2014. Technology development on quality shallot. Khon Kaen Agriculture Journal 42(Suppl. 2): 164-168. (in Thai)

Suwanwong, S. 2001. Plant Nutrition Analysis. Kasetsart University Press, Bangkok. 141 p. (in Thai)

Tekeste, N., N. Dechassa, K. Woldetsadik, L. Dessalegne and A. Takele. 2018. Influence of nitrogen and phosphorus application on bulb yield and yield components of onion (Allium cepa L.). The Open Agriculture Journal 12(1): 194-206.

Tewa, W. and C. Santasup. 2018. Nutrient requirements and fertilizer use efficiency of shallot (var. Ban Hong) in Ban Hong district, Lamphun province. pp. 461-466. In: Proceedings of the 17th National Horticultural Congress, Chiang Mai Grandview Hotel and Convention Center, Chiang Mai. (in Thai)