วารสารเกษตร ฉบับนี้เป็นปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีทั้งต้นฉบับเป็นภาษาไทย จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาพืชสวน 3 เรื่อง สาขาปฐพีศาสตร์ 2 เรื่อง สาขากีฏวิทยา 3 เรื่อง สาขาสัตวศาสตร์ 2 เรื่อง และเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์ 1 เรื่อง และ ส่งเสริมการเกษตร 1 เรื่อง

ขอให้ผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารเกษตร โปรดทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ”    ได้ทาง http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/download/ Instructions_manuscrip.pdf

วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นฉบับแรกของทีมบรรณาธิการทีมใหม่ ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจ มีบทความทางวิชาการมาลงตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อมาที่กองบรรณาธิการได้

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-22

ผลของ Zeatin และ IAA ต่อการชักนำให้เกิดเอมบริโอของพริก โดยการเพาะเลี้ยงไมโครสปอร์แบบปล่อยลอย

สมสมัย ใยอุ่น, จุฑามาส คุ้มชัย, ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล, วีณัน บัณฑิตย์

291-299

ผลของวิธีการปลูกข้าวต่อประชากรเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นในนาข้าวชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ศศิประภา พุฒกำพร้า, วิภา หอมหวล, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน

333-343

อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตหอมแดงในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วราภรณ์ เตวา, เกวลิน คุณาศักดากุล, ชูชาติ สันธทรัพย์

345-355

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเติบโตของเห็ดถั่งเช่าหิมะ

ปรียา มะโนรัตน์, จิราพร กุลสาริน, ไสว บูรณพานิชพันธุ์, ธัญญา ทะพิงค์แก

357-364

การใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเป็นพลังงานทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้าในชุมชน ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, องอาจ ส่องสี, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, กัญญารัตน์ พวกเจริญ

365-375

การใช้สารช่วยหมักร่วมกับเครื่องเทศในขาแกะรมควัน และสารช่วยย่อยในสตูเนื้อแกะ

สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์, ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล, บุญล้อม ชีวะอิสระกุล, วิไลพร ทัณฑะรักษ์, ณัฐกานต์ มณีทอง, เอื้องพลอย ใจลังกา, วุฒิชัย ลัดเครือ

377-386

ความรู้และกลยุทธ์ของเกษตรกรในการจัดการโรคปลานิล ที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ำสงคราม

พัชราวลัย ศรียะศักดิ์, สุพันธ์ณี สุวรรณภักดี, พรพิมล พิมลรัตน์

387-396

การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อ Metarhizium anisopliae (มน 048) ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สุขนิชชา รักแจ้ง, วิภา หอมหวล, วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ, ปาณิสรา เทพกุศล, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง, จิราพร กุลสาริน

397-407