การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อ <I>Metarhizium anisopliae </I>(มน 048) ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Main Article Content

สุขนิชชา รักแจ้ง
วิภา หอมหวล
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ปาณิสรา เทพกุศล
เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
จิราพร กุลสาริน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อรา Metarhizium anisopliae (มน 048) ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าลายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่เก็บรักษาในสภาพเร่งที่อุณหภูมิสูง (35°C ) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อรา M. anisopliae (มน 048) ซึ่งมีแป้งสาลี ทรายและน้ำตาลมอลโตสเป็นพื้นฐาน ผสมกับ แหล่งไนโตรเจน จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ monosodium glutamate, L-glutamine, L-asparagine monohydrate, L-alanine, L-cysteine, L-leucine, L-arginine, casein, potassium nitrate และยูเรีย เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 6 สัปดาห์ทำการตรวจสอบความงอกของเชื้อราทุกสัปดาห์ และตรวจสอบศักยภาพในการขยายลงวัสดุเพาะและประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเมื่อครบ 6 สัปดาห์ พบว่า อัตราการงอกของโคนิเดียของเชื้อราในแต่ละตำรับในแต่ละสัปดาห์มีจำนวนแตกต่างไปตามชนิดของแหล่งไนโตรเจน และระยะเวลาการเก็บรักษา โดยที่ 6 สัปดาห์ ตำรับที่มีส่วนผสมของ L-arginine พบอัตราความงอกสูงสุด คือ ร้อยละ 33.0 และมีจำนวนโคนิเดียสูงสุด คือ 2.1 x 1010 โคนิเดีย/กรัม ในวันที่ 14 หลังจากขยายลงวัสดุเพาะ ทั้งนี้ตำรับที่มีส่วนผสมของ L-arginine และ monosodium glutamate พบอัตราการตายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสูงสุดร้อยละ 93-100 ที่ 4 วันหลังสัมผัสเชื้อ โดยมีค่า LT50 ที่ 2.45 และ 2.40 วัน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Attathom, T. 1992. Insect Pathology. Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok. 107 p. (in Thai)

Bukhari, T., W. Takken and C.J. Koenraadt. 2011. Development of Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana formulations for control of malaria mosquito larvae. Parasites and Vectors 4: 23, doi: 10.1186/1756-3305-4-23.

Bunsak, A., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan and J. Kulsarin. 2015. Screening on potential Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin for controlling brown planthopper in paddy field. Journal of Agriculture 31(3): 291-299. (in Thai)

Burge, M.N. 1988. Fungi in Biological Control Systems. Manchester University Press, Manchester. 269 p.

Buston, H.W. and S.N. Basu. 1948. Some factors affecting the growth and sporulation of Chaetomium globosum and Memnoniella echinata. Journal of General Microbiology 2(2): 162-173.

Chantar, K. 2014. Collection, characterization and fruitification of Fistulina hepatica (Schaeff.) With. Final Report. Biotechnology Research and Development Office, Bangkok. 37 p. (in Thai)

Campbell, R.K., T.M. Perring, G.L. Barnes, R.D. Eikenbary and C.R. Gentry. 1978. Growth and sporulation of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae on media containing various amino acids. Journal of Invertebrate Pathology 31(3): 289-295.

Daoust, R.A., M.G. Ward and D.W. Roberts. 1983. Effect of formulation on the viability of Metarhizium anisopliae conidia. Journal of Invertebrate Pathology 41(2): 151-160.

Iskandarov, U.S., A.G. Guzalova and K.D. Davranov. 2006. Effects of nutrient medium composition and temperature on the germination of conidia and the entomopathogenic activity of the fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. Applied Biochemistry and Microbiology 42: 72-76.

Karot, T. 1996. Wastewater Engineering: Biological Treatment. Chulalongkorn University Press, Bangkok. 606 p. (in Thai)

Ministry of Agriculture and Cooperatives. 2013. Sustainable approach to rice problems. Solution Review report. Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok. 41p. (in Thai)

Naivikul, O. 1989. Wheats: Science and Technology. Kasetsart University Press, Bangkok. 371 p. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2019. Agricultural economic information. (Online). Available: http://www.oae.go.th/view/1/Information/EN-US (January 20, 2019). (in Thai)

Onofre, S.B., C.M. Miniuk, N.M. de Barros and J.L. Azevedo. 2001. Growth and sporulation of Metarhizium flavoviride var. flavoviride on culture media and lighting regimes. Scientia Agricola 58(3): 613-616.

Panyarjun, M. and S. Taruyanon. 1982. Study on improvement of mass production of Metarhizium anisopliae for agriculture. pp. 543-563. In: Annual Research Report 1982. Section of Biological Control, Department of Entomology and Zoology, Department of Agriculture, Bangkok. (in Thai)

Pasura, A. 1993. Production of Trichoderma harzianum biomass in submerged culture for biological control of plant pathogenic fungi. M.S. Thesis. Kasetsart University, Bangkok. 105 p. (in Thai)

Patirupanusara, P. and A. Na Lampang Noenplab. 2007. Pathogenicity of entomopathogenic fungi on brown planthopper (Nilaparvata lugens) and green leafhopper (Nephotettix virescens). pp.144-154 In: Proceedings of Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2007. The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization), Pathum Thani. (in Thai)

Pham, T.A., J.J. Kim, S.G. Kim and K. Kim. 2009. Production of blastospore of entomopathogenic Beauveria bassiana in submerged batch culture. Mycobiology 37(3): 218-224.

Phimolsiripol, Y. and P. Suppakul. 2016. Techniques in shelf life evaluation of food products. Reference Module in Food Science, First Edition, 2016, 1-8.

Piwtamai, R., C. Rattanakreetakul and R. Pongpisutta. 2014. Effect of carbon and nitrogen sources for Beauveria bassiana and Chaetomium globosum growth to develop as biopesticide. pp. 167-174. In: Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference: Plants. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Popoonsak, S., A. Somrit and A. Chantarasuwan. 2005. Research and development on the production and utilization of a green muscardine fungus, Metarhizium anisopliae for agriculture. pp. 543-565 In: Final Research Report 2005. Vol. 1. Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok. (in Thai)

Popoonsak, S., W. Somsuk, A. Somrit, S. Wongsawikhit and S. Mali. 2006. Studies on suitable carriers used together with various starches for dust formulating a green muscardine fungus, Metarhizium anisopliae. pp. 13-23 In: Final Research Report 2006. Entomology and Zoology Group, Plant Protection Research and Development Office, Department of Agriculture, Bangkok. (in Thai)

Ruay-aree, S. 2001. Integrated Rice Insect Pest Management. The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd., Bangkok. 262 p. (in Thai)

Rudin, S., T.L. Reinecke and B. Segall. 1990. Temperature-dependent exciton linewidths in semiconductors. Physical Review B 42: 11218, doi: 10.1103/PhysRevB.42.11218.

Schlossman, N., P. Batra, E. Balan, W. Pruzensky, K. Shae, M. Schleicher, L. Urban, E. Saltzma and S. Roberts. 2015. The effectiveness of two ready to use supplementary foods (RUSFs) differing in dairy protein content on growth and nutritional status of young children: A pilot study in preschools in Guinea-Bissau. The FASEB Journal 29(1): doi: 10.1096/fasebj.29,1_supplement.898.15.

Sribunme, N. 2017. Development of Metarhizium anisopliae bio-product for controlling brown planthopper. M.S. Thesis. Naresuan University, Phitsanulok. 58 p. (in Thai)

Sribunme, N., W. Pongprasert, S. Buranapanichpan, P. Sinchayakul and J. Kulsarin. 2018. Efficacy of some carriers to preserve Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 for controlling brown planthopper. Journal of Agriculture 34(2): 227-234. (in Thai)

Thaochan, N. and A. Chinajariyawong. 2008. Spore germination and mycelial growth of Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin effected by temperature regimes. In: Proceeding of the 34th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 34) 2008. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

Van Driesche, R.G. and T.S. Bellows. 1996. Biology of arthropod parasitoids and predators. pp. 309-336. In: R.G. Van Driesche and T.S. Bellows, Biological Control. Springer, Boston.

Zimmermann, G. 1993. The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae and its potential as a biocontrol agent. Pesticide Science 37(4): 375-379.