การตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Main Article Content

แคทรียา สนธิยา
พิมพ์ใจ สีหะนาม
ปาริชาติ เทียนจุมพล
พลกฤษณ์ มณีวระ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาโรคแอนแทรกโนสในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี โดยปลูกเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ด้วยสปอร์แขวนลอยความเข้มข้น 106 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบนผิวด้านหนึ่งของมะม่วง กำหนดให้เป็นด้านที่เกิดโรคแอนแทรกโนส สำหรับอีกด้านหนึ่งกำหนดให้เป็นชุดควบคุม (ไม่ปลูกเชื้อรา) ในการทดลองใช้มะม่วงทั้งหมด 102 ผล หลังจากนั้นบรรจุผลมะม่วงในกล่องที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วเก็บรักษาในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาวัดสเปกตรัมมะม่วงทั้งสองด้านด้วยเครื่อง FT-NIR แบ่งสเปกตรัมเป็นชุดสร้างสมการ และชุดทดสอบสมการ (ชุดละ 102 สเปกตรัม ได้แก่ ชุดควบคุม (ด้านที่ไม่ปลูกเชื้อรา) 51 สเปกตรัม และด้านที่ได้รับการปลูกเชื้อรา 51 สเปกตรัม) วิเคราะห์สเปกตรัมด้วยวิธี partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) ผลการทดลองพบว่า สเปกตรัมที่ปรับแต่งด้วยวิธี standard normal variate (SNV) สามารถแยกมะม่วงที่ได้รับการปลูกเชื้อราก่อโรคแอนแทรกโนสและมะม่วงชุดควบคุมได้ โดยมีความแม่นยำที่ 95.1 เปอร์เซ็นต์ และความยาวคลื่นที่สำคัญในการจำแนกประเภท คือ 1152, 1725 และ 1880 นาโนเมตร ดังนั้น การใช้ NIRS ร่วมกับการสร้างแบบจำลองวิเคราะห์แยกด้วยวิธี PLS-DA จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสในผลมะม่วง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonyakiat, D. 2020. Evaluation of product quality by non-destructive with NIR spectroscopy. pp. 1-12. In: D. Boonyakiat and P. Theanjumpol (eds.). Using NIR Spectroscopy to Evaluate the Quality of Agricultural Produce. Postharvest Technology Innovation Center, Bangkok. (in Thai)

Chaiareekitwat, S. 2012. Application of NIR spectroscopy and hyperspectral imaging for classification of anthracnose on mango. M.S. Thesis. Silpakorn University, Nakhon Pathom. 105 p. (in Thai)

Fernández-Espinosa, A.J. 2016. Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time. Talanta 148: 216-228.

Gaitán-Jurado, A.J., V. Ortiz-Somovilla, F. España-España, J. Pérez-Aparicio and E.J. de Pedro-Sanz. 2008. Quantitative analysis of pork dry-cured sausages to quality control by NIR spectroscopy. Meat Science 78(4): 391-399.

Jenny, F., N. Sultana, M.M. Islam, M.M. Khandaker and M.A.B. Bhuiyan. 2019. A review on anthracnose of mango caused Colletrotrichum gloeosporioides. Bangladesh Journal of Plant Pathology 35(1&2): 65-74.

Jongsri, P., P. Rojsitthisak, T. Wangsomboondee and K. Seraypheap. 2017. Influence of chitosan coating combined with spermidine on anthracnose disease and qualities of ‘Nam Dok Mai’ mango after harvest. Scientia Horticulturae 224: 180-187.

Kittiwachana, S. 2020. Chemometrics for NIR spectroscopy. pp. 48-100. In: D. Boonyakiat and P. Theanjumpol (eds.). Using NIR Spectroscopy to Evaluate the Quality of Agricultural Produce. Postharvest Technology Innovation Center, Bangkok. (in Thai)

Klaithin, R. 2012. Detection of Aspergillus flavus contamination in milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 using near infrared spectroscopy. M.S. Thesis. Chiang Mai University, Chiang Mai. 95 p. (in Thai)

Kubo, Y., K. Suzuki, I. Furusawa and M. Yamamoto. 1985. Melanin biosynthesis as a prerequisite for penetration by appressoria of Colletotrichum lagenarium: site of inhibition by melanin-inhibiting fungicides and their action on appressoria. Pesticide Biochemistry and Physiology 23(1): 47-55.

Ministry of Commerce. 2020. Export market for important products of fresh mango. (Online) Available: http://www.ops3.moc.go.th (November 10, 2021) (in Thai)

Nelson, S.C. 2008. Mango anthracnose (Colletrotrichum gloeosporioides). Plant Disease, PD-48. College of Tropical Agriculture and Human Resources (CTAHR), University of Hawaii, Honolulu. 9 p.

Osborne, B.G., T. Fearn and P.H. Hindle. 1993. Practice NIR Spectrometer with Applications in Food and Beverage Analysis. 2nd ed. Longman Scientific and Technical, Harlow. 217 p.

Rinaudo, M. 2006. Chitin and chitosan: properties and applications. Progress in Polymer Science 31(7): 603-632.

Seehanam, P., P. Maniwara, K. Nakano and D. Boonyakiat. 2016. Evaluation of total soluble solids in passion fruit by near infrared spectroscopy. Songklanakarin Journal of Plant Science 3(Suppl. I): 94-101. (in Thai)

Shao, Y. and Y. He. 2007. Nondestructive measurement of the internal quality of bayberry juice using Vis/NIR spectroscopy. Journal of Food Engineering 79(3): 1015-1019.

Smith, L.I. 2002. A tutorial on principal components analysis. Technical report. Department of Computer Science, University of Otago, Otago, Dunedin. 26 p.

Suwapanich, R. and P. Theanjumpol. 2011. Detection of chilling injury in mango fruits by near infrared spectroscopy. Agricultural Science Journal 42(1)(Suppl.): 59-62. (in Thai)

Teena, M.A., A. Manickavasagan, L. Ravikanth and D.S. Jayas. 2014. Near infrared (NIR) hyperspectral imaging to classify fungal infected date fruits. Journal of Stored Products Research 59: 306-313.

Thanapase, W., S. Kasemsumran, S. Saranwong and S. Kasano. 2008. Nondestructive detection of fruit fly egg and larvae in exported mangoes by near infrared spectroscopy. Agricultural Science Journal 39(3)(Suppl.): 54-57. (in Thai)

Thanapase, W., S. Kasemsumran, S. Pathaveerat, A. Terdwongworakul, P. Ritthiruangdej, T. Suwonsichon and R. Rittiron. 2012. Near-Infrared Technology and Applications in Industries. Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute, Bangkok. 270 p. (in Thai)

Tharanathan, R.N., H.M. Yashoda and T.N. Prabha. 2006. Mango (Mangifera indica L.), “The King of Fruits” - an overview. Food Reviews International 22(2): 95-123.

Toth, L.M., J.T. Bell, D.W. Fuller, S.R. Buxton, H.A. Friedman and M.R. Billings. 1976. Chemistry off the KALC process. The CO2-I2-CH3I-H2O System. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee. 27 p.

Velez Rivera, N., J. Gomez-Sanchis, J. Chanona-Perez, J. Jose Carrasco, M. Millan-Giraldo, D. Lorente, S. Cubero and J. Blasco. 2014. Early detection of mechanical damage in mango using NIR hyperspectral images and machine learning. Biosystems Engineering 122: 91-98.

Williams, P. and K. Norris. 2001. Near-Infrared Technology in the Agriculture and Food Industries. 2nd ed. American Association of Cereal Chemists, Inc., St. Paul, Minnesota. 296 p.

Wongsheree, T., R. Rittiron, P. Jitareerat, C. Wongs-Aree and T. Phiasai. 2010. Near infrared spectroscopic analysis for latent infection of Colletrotrichum gloeosporioides, a causal agent of anthracnose disease in mature-green mango fruit. pp. 341-343. In: Proceedings of GMSTEC 2010: International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion. Bangkok. (in Thai)