สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วารสารเกษตรฉบับนี้เป็นปีที่ 38 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565  ในฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความทางวิชาการที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยทั้งหมด จำนวน  12 เรื่อง ประกอบด้วยสาขาโรคกีฏวิทยา 1 เรื่อง สาขาผลิตและนวัตกรรมอาหาร 1 เรื่อง  สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  2 เรื่อง  สาขาปฐพีศาสตร์ 1 เรื่อง สาขาพืชสวน 2 เรื่อง และสาขาพืชไร่ 5 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-31

การจำแนกชนิดและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของแมลงวันผลไม้เผ่า Dacini ในประเทศไทย โดยยีน COX1

ยุวรินทร์ บุญทบ, จารุวัตถ์ แต้กุล, ชมัยพร บัวมาศ, เกศสุดา สนศิริ, สุนัดดา เชาวลิต

159-173

ผลของการปรับพีเอชด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อคุณลักษณะของน้ำเวย์ที่ได้จากกระบวนการผลิตมอสซาเรลลาชีสน้ำนมแพะ

ปฐมา แทนนาค, ใยไหม ช่วยหนู, ธรรมธวัช แสงงาม, วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์, ภาวิณี จำปาคำ, นริศรา ยิ่งกำแหง, ศศิธร นาคทอง

175-185

ผลของอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของหอมประดับ

พิสิษฐ์ ชนะสงคราม, ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ, กนกวรรณ ปัญจะมา, โสระยา ร่วมรังษี

223-235

การตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสในมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

แคทรียา สนธิยา, พิมพ์ใจ สีหะนาม, ปาริชาติ เทียนจุมพล, พลกฤษณ์ มณีวระ

237-248

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณสารโพรลีน ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพเมล็ด และการแสดงออกของยีนในข้าวหอมพันธุ์พื้นเมืองไทย

นันท์นพิน ปันธิ, ศันสนีย์ จำจด, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์, ต่อนภา ผุสดี

265-277

ผลของการให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสทางใบต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการดูดใช้ฟอสฟอรัสในข้าวพันธุ์ กข61

สายชล สุขญาณกิจ, โสภิดา จิวประเสริฐ, ชาลินี คงสุด, ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

305-318