ผลของอัตราปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้น้ำของหอมประดับ

Main Article Content

พิสิษฐ์ ชนะสงคราม
ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ
กนกวรรณ ปัญจะมา
โสระยา ร่วมรังษี

บทคัดย่อ

หอมประดับเป็นไม้ดอกประเภทหัวที่มีความสวยงาม มีช่อดอกขนาดใหญ่นิยมใช้เป็นไม้ตัดดอก และปลูกประดับแปลง อย่างไรก็ตามรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้น้ำ และการให้ปุ๋ยของพืชชนิดนี้มีจำกัดมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราปุ๋ยต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเจริญเติบโต โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1) ไม่ให้ปุ๋ย, กรรมวิธีที่ 2 และ 3) ให้ปุ๋ยเม็ดเกรด 15-15-15 (Total N-P2O5-K2O) อัตรา 2.5 และ 5 กรัมต่อต้นต่อเดือน ตามลำดับ เก็บข้อมูล 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปลูกถึงดอกเหี่ยว และระยะที่ 2 ดอกเหี่ยวถึงระยะเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ โดยทำการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช (ความสูงต้น จำนวนใบ และคุณภาพดอก) และข้อมูลประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืช (ปริมาณการใช้น้ำ และค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช) ผลการทดลองพบว่า การให้ปุ๋ยอัตราต่างกันทำให้ความสูงต้น และจำนวนใบของหอมประดับไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่เส้นรอบวงช่อดอก และเส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอกในกรรมวิธีที่ได้รับปุ๋ย 2.5 กรัมต่อต้นต่อเดือน (T2) มีค่ามากที่สุดคือ 41.11 และ 14.01 เซนติเมตร ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ให้ปุ๋ย 5 กรัมต่อต้นต่อเดือน นอกจากนี้ยังพบว่า ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในระยะที่ 1 ไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีทดลอง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช และอัตราการคายน้ำ ในกรรมวิธีที่ได้รับปุ๋ย 2.5 กรัมต่อต้นต่อเดือน (T2) มีค่ามากที่สุดที่ 2.49 และ 0.53 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน ตามลำดับ ในระยะที่ 2 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณสัมประสิทธิ์การใช้น้ำ และปริมาณประสิทธิภาพการใช้น้ำของพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ปริมาณอัตราการคายน้ำต่อหน่วยพื้นที่ใบ ในกรรมวิธีที่ 3 มีค่ามากที่สุด 1.83 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตรต่อวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Armitage, A. M. 1993. Specialty Cut Flowers: The Production of Annuals, Perennials, Bulbs, and Woody Plants for Fresh and Dried Cut Flowers. Timber Press, Portland. 371 p.

Boonyatharokul, W. 1983. Principles of Irrigation. Department of Irrigation Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok. 273 p. (in Thai)

Cooper, P.J.M., P.J. Gregory, J.D.H. Keatinge and S.C. Brown. 1987. Effects of fertilizer, variety and location on barley production under rainfed conditions in Northern Syria 2. Soil water dynamics and crop water use. Field Crops Research 16(1): 67-84.

El-Akram, M.F.I. 2012. Effect of different forms of N-fertilizer and water regime on onion production and some crop - water relations. Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering 3(4): 443-456.

El-Naggar, A.H. and A.B. El-Nasharty. 2009. Effect of growing media and mineral fertilization on growth, flowering, bulbs productivity and chemical constituents of Hippeastrum vittatum, Herb. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 6(3): 360-371.

Fanga, X., Y. Li, J. Nie, C. Wang, K. Huang, Y. Zhang, Y. Zhang, H. She, X. Liu, R. Ruan and X. Yuan, Z. Yi. 2018. Effects of nitrogen fertilizer and planting density on the leaf photosynthetic characteristics, agronomic traits and grain yield in common buckwheat (Fagopyrum esculentum M.). Field Crops Research 219: 160-168.

Foypikul, W. 2003. Techniques for Soli, Fertilizer and Water Use. Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University, Surin. 406 p. (in Thai)

Medrano, H., M. Tomás, S. Martorell, J. Flexas, E. Hernández, J. Rosselló, A. Pou, J.-M. Escalona and J. Bota. 2015. From leaf to whole-plant water use efficiency (WUE) in complex canopies: Limitations of leaf WUE as a selection target. The Crop Journal 3(3): 220-228.

Iannotti, M. 2020. How to grow and care for Allium (ornamental onion). (Online). Available: https://www.thespruce.com/how-to-grow-alliums-ornamental-onions-1402878. (September 1, 2020).

Osotsapar, Y., A. Wongmaneeroj and C. Hongprayoon. 2011. Fertilizer for Sustainable Agriculture. Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom. 519 p. (in Thai)

Pantatan, U. 2000. Effect of Trimming on Postharvest Quality and Consumer’s Opinion of Water Convolvulus (Ipomoea aquatica). Department of Soil Science, Kasetsart University, Bangkok. 18 p. (in Thai)

Pereira, J.S., and T.T. Kozlowski. 1976. Leaf anatomy and water relations of Eucalyptus camaldulensis and E. globulus seedlings. Canadian Journal of Botany 54(24): 2868-2880.

Poruksa, R., S. Punthachot and S. Changieraja. 2002. A study of water use of Curcuma alismatifolia gagnep. Journal of Agriculture 18(1): 18-23. (in Thai)

Ruamrungsri, S. 2015. Physiology of Flowers Bulbs. Chiang Mai University Press, Chiang Mai. 276 p. (in Thai)

Ruamrungsri, S., H. Kidsadawanich, R. Kijkar, P. Kansan and T. Phornsawatchai. 2009. Effects of nitrogen, phosphorus and potassium on growth and development of Gladiolus hybrida. Journal of Agriculture 25(1): 31-39. (in Thai)

Sivakumar, M.V.K. and S.A. Salaam. 1999. Effect of year and fertilizer on water-use efficiency of pearl millet (Pennisetum glaucum) in Niger. Journal of Agricultural science 132(2): 139-148.

Techapinyawat, S. 1992. Plant Physiology. Department of Botany. Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok. 213 p. (in Thai)

Tuner, N.C. 1986. Crop water deficits: A decade of progress. Advances in Agronomy 39: 1-51.

Tungsomboun, T. 2006. Water Use in Plant. Irrigation Water Management Division. Bureau of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Bangkok. 44 p. (in Thai)

Vuthijumnong, K. 1986. Soil Management and Water Use. Faculty of Agricultural Production. Maejo University, Chiang Mai. 289 p. (in Thai)

Ye, S., T. Liu, and Y. Niu. 2020. Effects of organic fertilizer on water use, photosynthetic characteristics, and fruit quality of pear jujube in northern Shaanxi. Open Chemistry 18(1): 537-545.

Yousaf, Z., Z.K. Shinware, R. Asghar and A. Parveen. 2008. Leaf epidermal anatomy of selected Allium species, family Alliaceae from Pakistan. Pakistan Journal of Botany 40(1): 77-90.

Yu, X.F., X.C. Zhang, H.L. Wang, Y.F. Ma, H.Z. Hou and Y.J. Fang. 2016. Effects of fertilizer application on water consumption characteristics and yield of potato cultured under ridge-furrow and whole filed plastic mulching in rain-fed area. Chinese Journal of Applied Ecology 27(3): 883-890.