ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

นฤมล คำดี
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
รุจ ศิริสัญลักษณ์
พรสิริ สืบพงษ์สังข์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบางประการด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพภายใต้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีใน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 241 รายจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 43.47 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์ในการปลูกสตรอว์เบอร์รีเฉลี่ย 11.84 ปี ขนาดพื้นที่ปลูกสตรอว์เบอร์รีเฉลี่ย 2.82 ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 126,019.71 บาทต่อปี เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรดีที่เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และมีทัศนคติที่ดีต่อระบบเกษตรดีที่เหมาะสม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.01) ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Sig. = 0.000) และการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Sig. = 0.006)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bunyanit, A. and R. Sirisunyaluck. 2019. Factors influencing obtaining good agricultural practice certification of rice growers in Phrao district, Chiang Mai Province. Khon Kaen Agricultural Journal 47(Suppl. 1): 167-172. (in Thai)

Chiang Mai Provincial Agricultural Extension Office. 2018. Economic fruit planting area in 2017. Chiang Mai Provincial Agricultural Extension Office, Chiang Mai. 21 p. (in Thai)

Chiang Mai Provincial Agricultural Extension Office. 2020. Crop statistics. Chiang Mai Provincial Agricultural Extension Office, Chiang Mai. 2 p. (in Thai)

Chiang Mai Provincial Public Health Office. 2011. Chiang Mai food safety roadmap. Final report. Chiang Mai Public Health Office, Chiang Mai. 71 p. (in Thai)

Department of Agricultural Extension. 2019. Safe production and consumption of vegetables. Recommendation Document 3. Department of Agricultural Extension, Bangkok. 37 p. (in Thai)

Highland Research and Development Institute. 2004. Good agricultural practice. (Online). Available: https://web2012.hrdi.or.th/knowledge/detail/1534/Good-agricultural-practice/ (July 12, 2012).

Janthong, N. and P. Sakkatat. 2016. Good agricultural practices adoption of mango’s farmer at Samko District, Angthong Province. Journal of Agriculture 32(1): 19-27. (in Thai)

Nathewet, P. 2018. Project to upgrade and increase the value of strawberry production. (Online). Available: https://erp.mju.ac.th/projectDetailPublic.aspx?pid=12957 (April 21, 2020). (in Thai)

Office of Agricultural Research and Development Region 1. 2020. Farmers registered with GAP strawberry. Office of Agricultural Research and Development Region 1, Chiang Mai. 1-6 p. (in Thai)

Pipattanawong, N., H. Akagi, W. Tacha, B. Thongyeun and S. Tiwong. 2011. Strawberry cv. Praratchatan 80. Kasetsart Extension Journal 56(1): 22-28. (in Thai)

Scutti, S. 2018. Strawberries again top 2018's 'Dirty Dozen' fruits and veggies. (Online). Available: https://edition.cnn.com/2018/04/10/health/2018-dirty-dozen-fruits-and-veggies-ewg/index.html?sr=fbCNN0410182018-dirty-dozen-fruits-and-veggies-ewg1056AMStoryGal (April 10, 2018).

Yamane, T. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd ed. Harper and Row, New York. 1130 p.